Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jb850

Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jb850 jest narzędziem używanym do diagnostyki i wykrywania uszkodzeń w urządzeniach elektrycznych. Zawiera ona szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania testów, wykrywania i naprawy uszkodzeń, a także przeprowadzania badań i przygotowywania raportów. Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jb850 pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych. Zapewnia kompleksowy zestaw instrukcji, aby pomóc użytkownikom wykrywać i naprawiać uszkodzenia sprzętu zgodnie z normami bezpieczeństwa i jakości. Jest to niezwykle przydatne narzędzie diagnostyczne dla profesjonalistów zajmujących się naprawą i diagnostyką urządzeń elektrycznych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jb850

Sprawdź w ogłoszeniu o konkursie albo w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania dotyczącym procedury naboru, w której bierzesz udział, z ilu pytań składają się testy, jak długo będą trwać i ile punktów jest wymagane do ich zaliczenia.

Przyjazd do ośrodka egzaminacyjnego:

Adres ośrodka egzaminacyjnego wyświetla się po kliknięciu na link w potwierdzeniu rezerwacji. Potwierdzenie to znajdziesz na swoim koncie EPSO po dokonaniu rezerwacji. Do ośrodka należy przybyć co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną testu. Jeśli się spóźnisz lub nie stawisz na test, nie gwarantujemy dostępności wolnych terminów.
Przed udaniem się do ośrodka egzaminacyjnego warto zapoznać się z odpowiedzią na pytanie Jakich zasad należy przestrzegać w ośrodkach egzaminacyjnych, w których odbywają się testy komputerowe?  

W przypadku testów wielokrotnego wyboru:

Zostanie Ci wskazane pierwsze wolne miejsce. Jeżeli przyjedziesz wcześniej, niewykluczone, że będziesz miał możliwość przystąpienia do testów przed wyznaczoną godziną. W przypadku wystąpienia ponad 30-minutowego opóźnienia wynikłego z powodów niezależnych od firmy przeprowadzającej testy, na przykład z powodu problemów technicznych, możesz zwrócić się do ośrodka egzaminacyjnego o zmianę terminu na inny.

Test studium przypadku, test pisemny dotyczący dziedziny konkursu lub testy tłumaczenia pisemnego:

Kandydaci, którzy zdają te testy, powinni przewidzieć na pobyt w ośrodku egzaminacyjnym więcej czasu na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień. W zależności od charakteru problemu zaplanowany termin przystąpienia do egzaminu może zostać przesunięty, w wyjątkowych przypadkach nawet o kilka godzin. Dalsze instrukcje zostaną w razie potrzeby podane na miejscu – w ośrodku egzaminacyjnym.

Kontrola tożsamości:

Do ośrodka egzaminacyjnego należy przynieść:

  • wydruk potwierdzenia rezerwacji, które przyszło na konto EPSO,
  • ważny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, z aktualnym zdjęciem i podpisem, na przykład: paszport, krajowy dowód osobisty, prawo jazdy ze zdjęciem, krajowy lub regionalny dokument pobytowy, wojskowy dokument tożsamości,
  • jeśli dokument tożsamości ze zdjęciem nie zawiera podpisu, należy okazać też inny dokument potwierdzający tożsamość, opatrzony podpisem, jak na przykład prawo jazdy bez zdjęcia, karta bankowa lub karta kredytowa.

Dane osobowe widniejące na wyżej wymienionych dokumentach muszą być identyczne z danymi podanymi na koncie EPSO.

Rozpoczęcie testów:

Uwaga: zmiana przydzielonego stanowiska komputerowego nie będzie możliwa.

Po rozpoczęciu testu zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojego imienia i nazwiska. Jeśli imię i nazwisko na ekranie są nieprawidłowe, należy wcisnąć przycisk „No” (Nie) i niezwłocznie powiadomić osobę nadzorującą.
Wszystkie instrukcje podczas testów, w tym także prezentacja, ekrany z informacjami wstępnymi i ankieta, będą zazwyczaj w Twoim drugim języku. W przypadku konkursów dla lingwistów może to być inny język.
Testy będziesz zdawać w językach wybranych przez siebie w zgłoszeniu. Możesz sprawdzić, jakie to języki, w zgłoszeniu na swoim koncie EPSO. Uwaga: po wysłaniu formularza wniosku nie można już zmienić wskazanych języków. 
Każdemu kandydatowi zostaną udostępnione wymienione poniżej przedmioty i urządzenia: 

  • tablica na notatki
  • marker
  • mysz dla osoby praworęcznej
  • WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU testów w ramach procedury naboru CAST/P: kalkulator kieszonkowy z podstawowymi funkcjami (jak na zdjęciach poniżej lub podobny, w zależności od lokalizacji ośrodka egzaminacyjnego) Ponieważ używane są kalkulatory uproszczone, nie będziemy już udostępniać instrukcji obsługi kalkulatora. To kandydat odpowiada za upewnienie się przed rozpoczęciem testów, że kalkulator działa (obejmuje to wyczyszczenie pamięci).
  • kalkulator dostępny na ekranie (zobacz zdjęcie 4 poniżej) – w przypadku testów badających operowanie danymi liczbowymi
  • jednorazowe zatyczki do uszu (na życzenie)
  • nauszniki przeciwhałasowe umieszczone na ściankach oddzielających stanowiska komputerowe lub udostępniane na życzenie.

Przed przystąpieniem do testu sprawdź, czy wszystkie przedmioty i urządzenia działają poprawnie. Prośby o pomoc należy podczas testów sygnalizować osobie nadzorującej przez podniesienie ręki.

Prezentacja:

Testy poprzedza 5- lub 10-minutowa (w zależności od testu) prezentacja pokazująca, w jaki sposób poruszać się po ekranie i udzielać odpowiedzi.
Ponieważ przebieg testu i sposób nawigacji są w tej prezentacji szczegółowo wyjaśnione, EPSO uznaje, że kandydaci rozumieją, jak należy korzystać z dostępnych funkcji, i nie przyjmuje żadnych skarg w tym zakresie.
W przypadku niektórych pytań może być konieczne przewinięcie strony w dół, aby wyświetlić pełną treść pytania i wszystkie odpowiedzi. Po zapoznaniu się z prezentacją kliknij na przycisk „END”, aby rozpocząć udzielanie odpowiedzi.

Przerwy i zakończenie testów:

Powinieneś rozwiązać wszystkie testy.
Czasami w określonym momencie przewidziana jest podczas testów nieobowiązkowa przerwa. Dokładny czas takiej przerwy zostanie podany w zaproszeniu.
Uważaj, aby nie kliknąć przypadkowo na przycisk kończący przerwę („END”), gdyż spowoduje to rozpoczęcie kolejnego testu.
Jeśli opuścisz pomieszczenie egzaminacyjne w innym momencie testu niż zaplanowana przerwa, nie zostanie Ci doliczony żaden dodatkowy czas.
W przypadku niektórych testów jeśli skończysz wcześniej, możesz opuścić pomieszczenie egzaminacyjne po zgłoszeniu tego osobie nadzorującej.
Przy każdym wejściu do pomieszczenia egzaminacyjnego i wyjściu z niego kandydaci muszą się podpisać.

Ankieta:

Po zakończeniu testów (z wyjątkiem symulacji typu e-tray) zostaniesz poproszony o wypełnienie 5-minutowej, nieobowiązkowej ankiety dotyczącej przebiegu testów. Ankieta nie służy do zgłaszania uwag i spostrzeżeń dotyczących kwestii technicznych ani zwracania się o unieważnienie pytań (zob. najczęściej zadawane pytania). Ankieta nie jest oceniana.

Po testach:

Po zakończeniu testów możesz poprosić w ośrodku egzaminacyjnym o wydanie Ci zaświadczenia o udziale w testach.
Ośrodki egzaminacyjne nie informują o wynikach testów.
Po zakończeniu okresu przeprowadzania testów wyniki są przetwarzane przez firmę Prometric, wysyłane do EPSO i zatwierdzane przez komisję konkursową na specjalnym posiedzeniu. Procedura ta trwa zwykle kilka tygodni.
W razie wystąpienia takiej potrzeby okres przeprowadzania testów może zostać przedłużony.

Instrukcja przeprowadzania czynności dotyczącychuruchomienia PKBWydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 1 z 141. Nazwa instrukcji:Instrukcja przeprowadzania czynności dotyczących uruchomienia PKB.2. Zatwierdzenie:3. Rejestr zmian:Nr wydaniaData wydania(zmiany)Zakres zmian zatwierdził2 26. 04. 2019 pkt: 9. 5; 13. 3; 15. 6; 16. 5; 17. 4; 18. 2; 18. 5;3 12. 2021 pkt: 8; 10. 4;4. Rozdzielnik dokumentu:Nr egz. Komórka org. otrzymano - podpis1 Służba Ochrony Lotniska (Dowódca zmiany)2 Kierownik CPKB3 Sekretariat5. Komórka/Stanowisko odpowiedzialne za sporządzenie i aktualizację Instrukcji:Szef Służby Ochrony Lotniska/ Kierownik Punktu Kontroli Bezpieczeństwa/ Dowódca zmiany SOL.Instrukcja przeprowadzania czynności dotyczącychWydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 2 z 146. Cel Instrukcji:Instrukcja ma na celu stosowanie jednolitego sposobu postępowania, podczas przeprowadzania czynnościkontrolnych dotyczących sprawdzenia części krytycznych stref zastrzeżonych: sali odlotów, przejść technicznych,terminala cargo oraz wszelkich innych pomieszczeń i powierzchni oraz prawidłowego działania urządzeńw Punktach Kontroli Bezpieczeństwa w celu upewnienia się, że sprzęt funkcje poprawnie i spełnia kryteriaopisane w Decyzji Komisji C(2015) 8005 z 16. 11. 2015 ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzeniaw życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierające informacje, o których mowa w art. 18lit. a) rozporządzenia (WE) 300/2008 i uchylająca decyzję (2010) 774 z dnia 13 kwietnia 2010 r.7. Zakres stosowania:Procedura dotyczy wszystkich certyfikowanych operatorów kontroli bezpieczeństwa Służby Ochrony LotniskaPortu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o. o.8. Terminologia:Zarządzający Port Lotniczy Łódź im. o.PLŁ Port Lotniczy Łódź im. o.SOL Służba Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Łódź im. o.CPKB Centralna strefa kontroli bezpieczeństwaPKB Punkt kontroli bezpieczeństwaOKB Operator kontroli bezpieczeństwa (screener)SKD System kontroli dostępuRTG Urządzenia do prześwietlania generujące promieniowanie XWTMD Bramki do wykrywania metaluHHMD Ręczny detektor metaluEDS System wykrywania materiałów wybuchowychSTP Standardowa próbka testowa odpowiednia dla danego typu urządzenia/systemuOPINEL Nóż rozkładany z rękojeścią drewnianą służący do testowania bramki WTMDEMA 3 Wielowidmowy analizator elektromagnetyczny( kontrola Lag’s)DE tektorT Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowychIONOSCAN 500DT Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowychItemiser 4 DX Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych9. Sprawdzenie przestrzeni, w których usytuowane są punkty kontroli bezpieczeństwa oraz miejsc, doktórych dostęp maja pasażerowie.9. 1. Sprawdzeniu podlegają: sale odlotów w Terminalu pasażerskim,Wydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 3 z 14 przejście dla pasażerów VIP wraz salą odlotów VIP, przejścia techniczne, terminal cargo, wszystkie inne przestrzenie zaadoptowane doraźnie na potrzeby przeprowadzenia kontrolibezpieczeństwa.9. 2. Kierownik CPKB/Dowódca zmiany lub wyznaczone przez nich osoby dokonują sprawdzeniaobejmującego następujące etapy: podłoga do linii (wysokości) bioder, od bioder do linii wzroku, sufity i ściany powyżej linii wzroku, sufit podwieszany, (jeżeli występuje),9. 3. Czynności kontrolne obejmą sprawdzenie następujących powierzchni: toalet, wind, schodów ruchomych, drzwi prowadzących na płyty postojowe, poprawność działania rolet, pomieszczenia sortowni, pomieszczenia bagażowni, poprawność działania systemu SKD, wszelkie inne pomieszczenia i powierzchnie.9. 4. Kierownik CPKB odnotowuje wynik czynności kontrolnych w dzienniku wydarzeń.9. 5. W razie wykrytych nieprawidłowości Kierownik CPKB i/lub Dowódca zmiany SOL podejmuje działaniazmierzające do jak najszybszego przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.9. 6. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania czystości w swoim miejscu pracy.10. Kategorie urządzeń.10. Urządzenia do prześwietlania: RTG HS6040ax, HS6040i, HS130130T-2iS, HS145180-2iS, HS100100-V-2iS.10. Urządzenia do wykrywania metali: stacjonarne bramki WTMD (CEIA, GARRET), ręczne HHMD (GARRET).10. Urządzenie do kontroli płynów: EMA-3 (CEIA).10. Urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych: IONSCAN 500 DT, De –TectorT, Itemiser 4 DX.11. Odpowiedzialność i uprawnienia:Wydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 4 z 1411. Za wyznaczenie osoby przeprowadzającej czynności kontrolne urządzeń w punkcie kontroli odpowiedzialnyjest Kierownik CPKB i/lub Dowódca Zmiany SOL.11. Za prawidłowe wykonanie czynności kontrolnych w PKB odpowiedzialny jest wyznaczony wartownik SOLposiadający ważny certyfikat OKB.12. Sprawdzenie urządzenia RTG:12. Test podstawowy STP urządzenia RTG: przeprowadza się, jako szybki test, wykonywany codziennie przezOKB, przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu oraz po każdorazowym serwisie lub wyłączeniu, urządzenia,operator kontroluje obrazy wytwarzane przez oba generatory obrazu (przy urządzeniach dual – view).12. Testy kontrolne STP wykonywane są przez OKB SOL nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Podczassprawdzenia należy przeanalizować poprawność działania urządzenia (Załącznik nr 2).12. Do testów należy użyć sprawnej walizki testowej STP.12. Potwierdzenie przeprowadzenia testu musi być odnotowane w książce kontroli i potwierdzone podpisemosoby wykonującej test, (Załącznik nr 1).12. Szczegółowe wyniki otrzymane w ramach STP zapisywane są w formularzu rejestracyjnym standardowejpróbki testowej (Załącznik 2).12. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osobawykonująca czynności kontrolne niezwłocznie informuje Kierownika CPKB lub/i Dowódcę Zmiany SOL. W raziekonieczności podjęcia czynności serwisowych Kierownik CPKB lub/i Dowódca Zmiany SOL podejmuje dalszedziałania.12. 7. Wyniki testów przechowywane są przez okres 12 miesięcy.Metoda przeprowadzenia testu STP (jednolita dla wszystkich urządzeń)12. 8. Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić czy urządzenie ustawione jest w sposób prawidłowy. Czyobudowa i przewody elektryczne oraz teleinformatyczne nie posiadają śladów zniszczenia.12. 9. Test należy prowadzić w oparciu o formularz Standardowej Próbki Testowej (STP).12. 10. Walizka testowana (STP) w czasie przeprowadzania testu powinna być umieszczona przez OKB: w 3 różnych pozycjach na taśmie (single –view), w 6 różnych pozycjach na taśmie (dual – view).12. Test powinien być powtarzany, przez operatora do czasu otrzymania obrazu o optymalnej, jakości, przyuwzględnieniu wszystkich funkcji urządzenia, takich jak kolor, powiększenie, zaznaczenie krawędzi.12. 12. Optymalne miejsce położenia walizki STP powinno być odnotowane w formularzu rejestracji.12. 13. W ramach prowadzonego testu STP, OKB prowadzący test dokonuje sprawdzenia, jakości obrazu orazzaznacza odpowiednie miejsca w formularzu zgodnie z poniższymi kryteriami: rozdzielczość pojedynczego przewodu (SWR): obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowizobaczenie miedzianego ocynowanego drutu nieizolowanego o średnicy 0, 254 mm zamontowanego napolimetakrylanie metylu (PMMA np. szkło akrylowe, pleksiglas). użyteczna penetracja (UP): obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczeniemiedzianego ocynowanego drutu nieizolowanego o średnicy 0, 5105 mm za osłoną aluminiowąo grubości 11, 1 mm. rozdzielczość przestrzenna (SR): obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie kratkiz blachy miedzianej o grubości 2, 0 mm (szczeliny o szerokości 2, 0 mm w odstępach 4, 0 mm) zeszczelinami równoległymi i prostopadłymi do kierunku przemieszczania się taśmociągu. zwykła penetracja (SP): Cienkie materiały: obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie płytki ze stalio grubości 0, 1 mm;Wydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 5 z 14 Grube materiały: obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie ołowianego prętao grubości 1, 5 mm za osłoną ze stali o grubości 26 mm. odróżnianie materiałów (MD): definiuje zdolność urządzenia prześwietlającego do odróżnianiamateriałów o różnej liczbie atomowej, w szczególności pozwalając na odróżnienie substancjiorganicznych od nieorganicznych, wyświetlając je w różnych kolorach.13. Sprawdzenie urządzenia WTMD:13. Test kontroli poprawności działania urządzenia WTMD przeprowadza się codziennie, jako szybki test,dotyczący poprawności działania paneli wskazań wizualnych, oraz sygnalizacji akustycznej, przez OKB przedrozpoczęciem użytkowania urządzenia oraz po każdorazowym serwisie lub wyłączeniu urządzenia.13. Do testu należy używać wzornika, właściwego dla danego typu urządzenia (opinel 10 lub 12) w zależnościod normy, jaką powinna spełniać bramka WTMD. Ponieważ w PL Łódź każdy PKB przystosowany jest do kontrolibezpieczeństwa zarówno pasażerów jak i osób niebędących pasażerami, wszędzie stosowany jest opinel 10.13. Potwierdzenie przeprowadzenia testu musi być odnotowane w książce kontroli i potwierdzone podpisemosoby wykonującej test, (Załącznik nr 1. ).13. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osobawykonująca czynności kontrolne niezwłocznie informuje Dowódcę zmiany/ Kierownika CPKB. W raziekonieczności podjęcia czynności serwisowych Dowódca zmiany/Kierownik CPKB podejmuje dalsze działania.13. Wyniki testów przechowywane są przez okres 12 miesięcy.Metoda przeprowadzenia testu WTMD (jednolita dla wszystkich urządzeń)13. Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić czy bramka ustawiona jest w sposób prawidłowy, czyli jestna stałe przymocowana do twardego podłoża. Czy obudowa i przewody elektryczne nie posiadają śladówzniszczenia.13. Po włączeniu odczekać, aż bramka ulegnie kalibracji.13. Operator przygotowuje się do testu – starając się wyjąć/zdjąć wszystkie metalowe przedmioty – przejściena tzw. „czysto” czyli bez uruchomienia alarmu bramki WTMD. Następnie operator OKB przechodzi przez bramkęz wzornikiem – opinel 10. Wzornik umieszczony jest na trzech podstawowych poziomach: na wysokości głowy,na wysokości pasa i na wysokości stóp. Każde przejście operatora generuje sygnał dźwiękowy i wizualnyz odpowiednim podziałem strefowym: pionowe wskazania na wyświetlaczu LED.13. Ostatnią czynnością operatora jest uruchomienie wszystkich stref wskazania w celu sprawdzeniaprawidłowego działania wszystkich paneli świetlnych.14. Sprawdzenie ręcznego wykrywacza metali HHMD:14. Test kontroli poprawności działania urządzenia, przeprowadza się codziennie, jako szybki test, dotyczącypoprawności działania panelu wskazań wizualnych, oraz sygnalizacji akustycznej, przez OKB przedrozpoczęciem użytkowania urządzenia.14. Ręczny wykrywacz metali (HHMD) jest w stanie wykryć metalowe przedmioty żelazne i nieżelazne.14. Wykrycie i identyfikacja położenia wykrytego metalu sygnalizowane są za pomocą alarmu.14. HHMD posiada wskaźnik wizualny sygnalizujący, że urządzenie działa.14. Urządzenie wysyła sygnał dźwiękowy w przypadku wykrycia przedmiotów metalowych. Alarm jestodbierany w promieniu 1 metra.14. Urządzenie posiada również możliwość bezdźwięcznego wskazania miejsca alarmu za pomocą wibracji.14. Na działanie HHMD nie mają wpływu źródła zakłóceń.14. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osobaWydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 6 z 14Metoda przeprowadzenia testu HHMD14. Operator uruchamia urządzenie przesuwając przycisk do pozycji - on, sygnalizującej zapaleniem zielonejdiody.14. Przesuwa HHMD po ciele w miejscu gdzie posiada metalowe elementy, urządzenie wysyła sygnałdźwiękowy/ wibruje oraz zapala się czerwona dioda.15. Sprawdzenie Wielowidmowego analizatora elektromagnetycznego – EMA – 315. Test kontroli poprawności działania urządzenia, przeprowadza się, jako szybki test, wykonywany codziennieprzez OKB, przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu lub w razie wątpliwości dotyczących prawidłowej pracyurządzenia.15. EMA – 3 jest kompaktowym aparatem stołowym, zaprojektowanym do szybkiej analizy w punktach kontrolibezpieczeństwa płynów należących do podróżnych w celu sprawdzenia, czy ich charakterystyka odpowiadawymaganej specyfikacji umożliwiającej dostęp do strefy zastrzeżonej.15. Urządzenie analizuje wszystkie rodzaje ogólnie spożywanych płynów znajdujących się w obrociehandlowym.15. Analiza ta ma na celu wykrycie substancji niebezpiecznych, takich jak mieszanek wybuchowych i ichprekursorów, materiałów palnych i łatwopalnych, płynów wybuchowych i utleniaczy.15. Do przeprowadzenia testu używa się walizki zawierającej próbki: w formie zamkniętych butelek „PASS”i „NO PASS” oraz kieliszków „PASS” i „NO PASS”.15. Potwierdzenie przeprowadzenia testu musi być odnotowane w książce kontroli i potwierdzone podpisemosoby wykonującej test (Załącznik nr 1. ).15. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osoba15. Wyniki testów przechowywane są przez okres 12 miesięcy.Metoda przeprowadzenia testu – EMA – 315. Operator OKB loguje się na urządzeniu i sprawdza czy komora badawcza jest pusta.15. Operator przeprowadzający test funkcjonalny wkłada próbki do komory badawczej: próbka do badań”PASS” ma status bezpiecznej ( stan brak alarmu), próbka „NO PASS” ma status niebezpiecznej ( stan alarmu).15. Następnie operator sprawdza poprawność działania sondy zewnętrznej, umieszczonej po prawej stronieurządzenia – wkładając próbkę „PASS” i „NO PASS”.16. Sprawdzenie urządzenia ETD DE-tektorT:16. Test kontroli poprawności działania urządzenia, przeprowadza się codziennie, jako szybki test, wykonywanycodziennie przez OKB przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia oraz po każdorazowym serwisie lubwyłączeniu urządzenia.16. DE-tectorT jest urządzeniem pomiarowym, używanym do wykrywania śladowych ilości(pierwiastków śladowych) materiałów wybuchowych. Zasada jego działania jest oparta na spektrometriiruchliwości...

Loading...

Bardzo przepraszamy!

Z powodu problemów technicznych musimy poprosić Cię o przesłanie nowej próbki. Skontaktuj się z naszym działem obsługi Klienta, który udzieli Ci dalszych instrukcji postępowania.
Skontaktuj się z nami

Twoja poprzednia próbka zawierała zbyt małą ilość krwi
Twoja poprzednia próbka zawierała zbyt małą ilość krwi. W związku z tym nie byliśmy w stanie przeprowadzić analizy kwasów tłuszczowych. Musimy poprosić Cię o przesłanie nowej próbki. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi Klienta w celu uzyskania dalszych instrukcji.
Twojej próbki nie było w kopercie
Wygląda na to, że Twojej próbki nie było w kopercie. Niestety musimy poprosić Cię o przesłanie nowej próbki. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, który udzieli Ci dalszych instrukcji.

Twój test jest gotowy.
Aby otrzymać wyniki badania krwi, należy wypełnić kwestionariusz.
Zaczynajmy!
Zacznij od wypełnienia naszego łatwego 5-minutowego kwestionariusza

Jeszcze nie przeanalizowano Twojej próbki
Analiza wyników w naszym laboratorium trwa około 10–20 dni. Sprawdź ponownie za kilka dni.
Troszczymy się o Twoje dane.
Przeprowadzenie badania krwi poprzez przesłanie swojej próbki krwi do laboratorium oznacza wyrażenie zgody, by firma Zinzino przeanalizowała Twoje osobiste dane zdrowotne i przekazała Ci je poprzez wyświetlenie na stronie internetowej.
Nie wyrażam zgody.
Wyrażam zgodę
Oświadczenie o prywatności
Niestety nie możemy pomóc Ci w sprawie Twojego badania
Aby przedstawić Ci wynik punktowy dotyczący ogólnego zdrowia, potrzebujemy zgody na przeanalizowanie Twoich odpowiedzi. Jeśli chcesz przejść dalej i otrzymać wyniki wartości punktowej dotyczącej zdrowia, prosimy o zaznaczenie pola.

Twoje odpowiedzi zostały zapisane
Zamknij
Kontynuuj
Z jakiego kraju pochodzisz?

WybierzAfganistanAlbaniaAlgieriaAndoraAngolaAnguillaAntarktydaAntigua i BarbudaAntyle HolenderskieArabia SaudyjskaArabska Libijska DżamahirijjaArgentynaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbejdżanBahamyBahrajnBangladeszBarbadosBelgiaBelizeBeninBermudyBhutanBiałoruśBoliwiaBośnia i HercegowinaBotswanaBrazyliaBrunei DarussalamBrytyjskie Wyspy DziewiczeBułgariaBurkina FasoBurundiByła Jugosłowiańska Republika MacedoniiChileChinyChorwacjaCuraçaoCyprCzadCzarnogóraDaniaDemokratyczna Republika KongaDominikaDominikanaDżibutiEgiptEkwadorErytreaEstoniaEtiopiaFalklandy (Malwiny)Federacja RosyjskaFidżiFilipinyFinlandiaFrancjaGabonGambiaGhanaGibraltarGrecjaGrenadaGrenlandiaGruzjaGuamGujanaGwatemalaGwineaGwinea BissauGwinea RównikowaHaitiHiszpaniaHolandiaHondurasHongkongIndieIndonezjaIrakIrlandiaIslamska Republika IranuIslandiaIzraelJamajkaJaponiaJemenJordaniaKajmanyKambodżaKamerunKanadaKatarKazachstanKeniaKirgistanKiribatiKolumbiaKomoryKongoKosowoKostarykaKubaKuwejtLesothoLibanLiberiaLiechtensteinLitwaLuksemburgŁotwaMadagaskarMajottaMakaoMalawiMalediwyMalezjaMaliMaltaMariany PółnocneMarokoMauretaniaMauritiusMeksykMjanmaMonakoMongoliaMontserratMozambikNamibiaNauruNepalNiemcyNigerNigeriaNikaraguaNiueNorwegiaNowa KaledoniaNowa ZelandiaOmanPakistanPalauPanamaPapua-Nowa GwineaParagwajPeruPitcairnPolinezja FrancuskaPolskaPortorykoPortugaliaRepublika CzeskaRepublika KoreiRepublika MołdawiiRepublika Południowej AfrykiRepublika ŚrodkowoafrykańskaRumuniaRwandaSaint Kitts i NevisSaint LuciaSaint Vincent i GrenadynySalwadorSamoaSamoa AmerykańskieSan MarinoSenegalSerbiaSeszeleSfederowane Stany MikronezjiSierra LeoneSingapurSłowacjaSłoweniaSomaliaSri LankaStany ZjednoczoneStolica Apostolska (Państwo Watykańskie)SuaziSudanSurinamŚwięta HelenaSyryjska Republika ArabskaSzwajcariaSzwecjaTadżykistanTajlandiaTajwanTimor WschodniTogoTokelauTongaTrynidad i TobagoTunezjaTurcjaTurkmenistanTuvaluUgandaUkrainaUrugwajUzbekistanVanuatuWallis i FutunaWęgryWenezuelaWielka BrytaniaWietnamWłochyWspólnota Terytorialna Saint Pierre i MiquelonWyspa Bożego NarodzeniaWyspa ManWyspy CookaWyspy Dziewicze Stanów ZjednoczonychWyspy Kokosowe (Keelinga)Wyspy MarshallaWyspy OwczeWyspy SalomonaWyspy Świętego Tomasza i KsiążęcaWyspy Turks i CaicosWyspy Zielonego PrzylądkaZambiaZimbabweZjednoczona Republika TanzaniiZjednoczone Emiraty Arabskie

Wiek
lata
Waga
kg
funty
Wzrost
cm
cale
Pomiar obwodu talii
Jak przeprowadzić pomiar
Umieść taśmę pomiarową wokół talii, tuż nad pępkiem. Upewnij się, że jest ciasna, ale nie wżyna się w skórę. Oddychaj naturalnie i odczytaj pomiar. Zmierz się jeszcze raz, dla pewności.
Płeć oznaczona przy urodzeniu
Czy Twoja matka, ojciec, siostra, brat lub dziecko chorują na cukrzycę typu 2?
Czy przyjmujesz leki na nadciśnienie?
Czy obecnie stosujesz jakieś produkty Zinzino?
Wybierz, które produkty stosujesz.
BalanceOil-produkty

Protect+

ZinoBiotic+

ZinoShine+

Xtend/Xtend+,

Viva+

LeanShake

Czy badałeś/-aś się testem balansu w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
OK
Nie pamiętam kodu
543286527536BT
Critical Low

Data:

Kraj:

Płeć:

Ten test nie został jeszcze przeanalizowany, prosimy upewnić się, że wpisano prawidłowy kod.
Jeśli test przesłano niedawno, Twoje wyniki zostaną automatycznie zaktualizowane gdy zakończymy analizę.
Test wykonano ponad 6 miesięcy temu i niestety nie można brać go pod uwagę określając obecny stan zdrowia. png" alt="Check"/>

Nie poddałem/-am się żadnemu testowi BalanceTest
Czy balans Twojego organizmu jest w pełni zachowany?
Poziom zbalansowany
Poziom częściowo wyrównany
Poziom zaburzony
Nie wiem.
Czy poddałeś/-aś się testowi VitaminD Test w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Nie poddałem/-am się żadnemu testowi VitaminD Test
Czy Twój organizm posiada wystarczającą ilość witaminy D?
>50 nmol/ml/>20 ng/ml
Jak często zjadasz porcję warzyw lub owoców wielkości filiżanki?
5-7 dni w tygodniu
1–4 dni w tygodniu
Mniej niż raz w tygodniu
Jak często zjadasz porcję tłustej ryby (albo świeżych morskich alg)?
Czy dodajesz soli do spożywanych posiłków?
Jak często ćwiczysz tak, by podniósł Ci się puls przez przynajmniej 30 minut?
6–7 razy w tygodniu
5 razy w tygodniu
Mniej niż 5
Jeśli nie ćwiczysz (trening cardio) codziennie, ale mimo to ćwiczysz regularnie, czy całkowita tygodniowa
≥ 3 godziny
2, 5 godziny ≤ 3 godziny
1 godzina ≤ 2, 5 godziny
< 1 godzina
Czy bierzesz udział w treningach/ćwiczeniach siłowych?
Obejmuje to pilates, kalistenikę, ćwiczenia oporowe.
Regularnie
Mniej niż raz w tygodniu
Nigdy
Czy w czasie pracy oraz rozrywki jesteś fizycznie aktywny/-a (przynajmniej 30 minut) w ciągu dnia?
Czy obecnie codziennie palisz papierosy lub inny produkty zawierające tytoń?
Czy Twoja praca ma charakter siedzący (praca biurowa/przy biurku)?
Czy wypijasz więcej niż 14 jednostek alkoholu tygodniowo?
Jest to równoznaczne z wypiciem około 6 kufli piwa tygodniowo lub 6 średnich kieliszków wina.
Jak często jesz cukierki, przekąski, słodycze lub przetworzoną żywność?
Jak często pijesz colę, soki owocowe oraz/lub napoje z dodatkiem cukrów lub słodzików?
Jak często jadasz produkty pełnoziarniste?
Czy chcesz otrzymać powiadomienie, gdy Twoje wyniki będą dostępne?
Aktywuj powiadomienia (opcjonalnie)
Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych poniżej, powiadomimy Cię o zakończeniu analizy Twojej próbki i gotowych wynikach.

Adres e-mail

Przejrzyj swoje odpowiedzi i udziel zgody.

Wiek:

-

Waga:

-

Wzrost:

-

Pomiar obwodu talii:

-

Płeć oznaczona przy urodzeniu:

-

Czy Twoja matka, ojciec, siostra, brat lub dziecko chorują na cukrzycę typu 2?Czy przyjmujesz leki na nadciśnienie?Czy obecnie stosujesz jakieś produkty Zinzino?

-Dodaj swoje kody Zinzino

BalanceTest


Vitamin D Test

Czy dodajesz soli do spożywanych posiłków?Czy w czasie pracy oraz rozrywki jesteś fizycznie aktywny/-a (przynajmniej 30 minut) w ciągu dnia?Czy obecnie codziennie palisz papierosy lub inny produkty zawierające tytoń?Czy Twoja praca ma charakter siedzący (praca biurowa/przy biurku)?Czy wypijasz więcej niż 14 jednostek alkoholu tygodniowo?
Liczba pytań, na które należy odpowiedzieć: 22
Kontynuuj

Zakończyć kwestionariusz?
Czy chcesz, byśmy zapisali odpowiedzi na pytania, by można było zacząć od chwili, gdzie skończono?
Nie, nie zapisuj.
Tak, zapisz

Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jb850

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jb850

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jb850