Manewr użytkownika Beko Bcsa306kfsn Lh

Beko Bcsa306kfsn Lh jest jednym z najnowszych modeli urządzeń firmy Beko, która specjalizuje się w produkcji lodówek. Ten model jest wyposażony w inteligentny system sterowania, który umożliwia użytkownikom wykonywanie różnych manewrów, aby uzyskać optymalne działanie. System sterowania zapewnia, że lodówka działa z maksymalną wydajnością i oszczędzaniem energii, dzięki czemu jest ekologiczna i ekonomiczna. Jest wyposażona w specjalny system zarządzania pojemnością, który umożliwia użytkownikom kontrolowanie ilości produktów spożywczych przechowywanych w lodówce. System ten pomaga również w optymalizacji poziomu wilgotności i temperatury, aby zapobiec szybkiemu psuciu się produktów spożywczych.

Ostatnia aktualizacja: Manewr użytkownika Beko Bcsa306kfsn Lh

Gwarancja

Warunki gwarancji Beko S. A.


BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:


I. ZAKRES OCHRONY.

 1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
 2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
 3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
 4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

 • Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
 • Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.
 • III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

 • Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).
 • W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t. j. : kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.
 • Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej BEKO www. beko. pl
 • Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
 • Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
 • Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
 • Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
 • IV. WYŁĄCZENIA.

 • Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
  1. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
  2. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
  3. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
  4. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
  5. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
  6. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
  7. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
  8. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp. );
  9. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
  10. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
  11. elementów ze szkła oraz plastiku;
  12. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
  13. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
  14. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
  15. V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25. 12. 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

   Gwarancja Małe AGD

   Drodzy Klienci,

   Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

   Warunki gwarancji Beko S. A- (małe urządzenia AGD)

   BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

   I.

   BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II.

   W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

   BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

   Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

   III.

   Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

   Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

   Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

   Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

   IV.

   Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

   - użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;

   - użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. 

   Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

   - wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

   - normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp. ;

   - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

   - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 

   z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

   uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

   - usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; 

   V.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01. 03. 2019 r.

   HarvestFresh

   Inspirowana naturą, zasilana światłem

   Jest to innowacyjna technologia 3 kolorów, dzięki której możemy na dłużej zachować witaminy A i C w przechowywanych warzywach i owocach. Dzięki temu nasze produkty zachowają świeżość na dłużej. W dedykowanej szufladzie HarvestFresh imitowany jest 24-godzinny cykl słońca za pomocą światła w kolorach niebieskim, zielonym i czerwonym.

   EverFresh+®

   Owoce i warzywa świeże nawet do 30 dni

   Twoje świeże artykuły spożywcze nie muszą się już psuć. Precyzyjne sterowanie temperaturą i wilgotnością pozwala zminimalizować skraplanie w szufladzie, dzięki czemu owoce i warzywa pozostają świeże nawet do 30 dni — dzięki temu możesz mieć zdrowe składniki zawsze, gdy tylko ich potrzebujesz.

   Sprężarka inwerterowa ProSmart™

   Wysoka sprawność, wysoka trwałość, niski poziom hałasu

   Jeśli Twoja lodówka jest buczącym i bulgoczącym pożeraczem prądu, to nadszedł czas na zmianę. Dzięki innowacyjnej konstrukcji sprężarka inwerterowa ProSmart™ zapewnia szybsze chłodzenie przy mniejszym zużyciu energii i cztery razy cichszą pracę w porównaniu ze zwykłymi sprężarkami chłodniczymi. Urządzenie szybciej dostosowuje się do wahań temperatury, zapewnia dłuższą świeżość żywności i jednocześnie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za energię.

   Szybkie Mrożenie

   Zmrażanie nowo włożonego pożywienia, w sposób zdrowszy oraz nie wpływający na temperaturę wcześniej przechowywanego jedzenia.

   Szybkie mrożenie w lodówce Beko zapewnia szybkie zmrażanie nowo włożonego pożywienia, w sposób zdrowszy oraz nie wpływający na temperaturę wcześniej przechowywanego jedzenia. Dzięki szybkiemu mrożeniu Twoje jedzenie pozostanie dłużej świeże i bogatsze w składniki odżywcze.

   Znaleziono około 49 wyników dla: beko zmywarka tryb serwisowy

   • Beko DIS 5830 - Tryb serwisowy - pokazuje kod 1F.

    Witam serdecznie.Wlasnie padla mi zmywarka - Beko DIS 5830 - cos jakby nie pobierala wody, buczy. Wszedlem w tryb serwisowy - pokazal sie blad 1F. Nie moge znalezc na necie listy kodow bledow - moze ktos pomoze? Co taki blad oznacza?Przeczyscilem oczywiscie filtr i ramiona - bez zmian. Woda oczywiscie...

    AGD Użytkowy 10 Lip 2014 06:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6798

   • Beko DFN38530G opcje trybu serwisowego

    (at)samplerZmywarka beko DIN28321. Co oznaczają opcje w menu i jak je uruchomić.Kliknąłem time przy opcji SFT to wyświetla się napis BSL czy BSF po jakimś czasie. Jednak wtedy słychać ze śmigła działają, a jak odpalam normalny program to słychać ze wody nabierze i cisza potem... :arrow:...

    22 Sty 2023 18:22Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1185

    Beko DIS 5830 - Tryb serwisowy - kody błędów

    A wiecie może jak wejść w tryb serwisowy zmywarki Beko 6837? Od dłuższego czasu próby jej naprawy z lokalnym fachowcem nic nie dają, ale nie sprawdziliśmy kodu błędu w trybie serwisowym (normalnie zmywarka nic nie zgłasza). Zatem gdzie znajdę tabelę kodów dla tego urządzenia? Szukałem dwa dni, a dziś...

    09 Lip 2014 19:49Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 57246

    Beko DFN6838 - Tryb serwisowy, program testowy.

    Co jakiś czas w zmywarce zatrzymuje sie czas, a zmywarka cały czas myje. Chciałem zobaczyć czy nie ma żadnych błędów. Ale proszę mi napisać tylko jak włączyć program testowy z reszta sobie poradzę.

    AGD Początkujący 03 Paź 2017 17:36Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5127

    Beko DIN28433 - Jak wejść w tryb serwisowy?

    Cześć.Czy ktoś może poradzić jak wejść w tej zmywarce w tryb serwisowy?Zmywarka nie rozpoczyna programu, była zablokowana pompa, ma duże luzy ale nie jestem pewien czy ona jest przyczyną.Pozdrawiam.

    20 Sty 2022 22:50Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 891

    Zmywarka BEKO DIN 5932 fx30 - jak wejść w tryb serwisowy?

    WitamMam podobny problem, zmywarka całkowicie nowa DIN6830, kod błędu ER1, reset nie działa.Jak dam play to zaczyna buczeć, ale nic się nie dzieję.Udała wam się rozwiązać?

    25 Lis 2015 22:45Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 10155

    Zmywarka Beko DFN71040S - jak wejść w tryb serwisowy?

    Wszedlem w tryb serwisowy. Zmywarka pobrala wode i wypompowala. Pokazal sie error 01/01 wtr. Co to moze byc??

    15 Sty 2017 21:35Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3669

    Beko DIN5834 - jak załączyć tryb serwisowy w zmywarce?

    Tryb w którym zmywarka robi diagnostykę i wyświetla błędy włączamy tak:- wyłączamy zmywarkę,- wciskamy i trzymamy przycisk startu zmywania (PLAY/PAUSE) i jednocześnie włącznik (POWER)- po około 10s pojawi się lista błędów (ER1.... )

    13 Mar 2020 12:25Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 11676

    Zmywarka Beko DFS29030X - Jak wejść w tryb serwisowy.

    tryb serwisowy nie pomoże, odkręć płytę przednią zobacz czy nie ma uszkodzenia pod względem elektrycznymTryb serwisowy już sam ogarnąłem. Po zrobieniu testów nic nie wykryło a usterka ustąpiła.

    14 Gru 2019 20:57Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 843

    Zmywarka Beko DSFS 6831X - w trybie serwisowym wyświetla błąd Er:1.

    Zmywarkę rozkręciłem, rzeczywiście było tam mokro, sprzęt trafi do serwisu. Dziękuję za pomoc.

    11 Maj 2020 21:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1479

    Zmywarka Beko DIN29330 wyświetla w trybie serwisowym błąd E01 i HFT

    Mam problem ze zmywarką Beko DIN29330. Podczas mycia pojawia się błąd E01 i wypompowuje wodę. Ten błąd pojawia się różnie podczas mycia. Przecieku nie ma bo sprawdziłem, pływak chodzi swobodnie, przełącznik też nie jest upalony. Jak się wchodzi w serwisówkę to miga E01 i HFT.Nie bardzo wiem...

    05 Maj 2021 12:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1077

    Beko DIN 28433 - zmywarka nie startuje tryb serwisowy

    Dzień dobry,Mam zmywarkę Beko din28433 był serwis, wymienił moduł główny, ale zmywarka się włącza można ustawić program, ale po zamknięciu jej nie startuje. Niestety serwis rozkłada ręce. Wiem ze wchodzi sie w tryb serwisowy przyciskiem włączenia program, ale nie wiem co dalej:( Na infolinii beko...

    13 Paź 2021 13:31Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 477

    Beko DIS 5830 - Nie startuje na żadnym programie

    Witam.Zmywarka Beko DIS 5830 w czasie zmywania wybiła bezpieczniki. Na płytce B338 upaliły się ścieżki. Po "naprawie" zmywarka nie rusza na żadnym programie.Po wejściu w tryb serwisowy (trzymałem stop/start i włączyłem zmywarkę) zaczęła nabierać wody, potem ruszyła pompa myjąca, potem pompa odpływowa,...

    AGD Zmywarki 26 Gru 2013 22:28Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 11445

    Zmywarka Beko DIN 39431 - nie startuje

    Dzień dobry, jestem początkujący, sprawdziłem forum, ale nie znalazłem nic na temat mojego modelu. Mam zmywarkę firmy Beko model DIN 39431. Po przerwie w dostawie prądu zmywarka nie chce startować. Po włączeniu i wyborze programu oraz zamknięciu drzwi nic się nie dzieje. Zauważyłem, że po otwarciu drzwi...

    18 Paź 2020 23:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1986

    Beko DFN28432X - Ustawienia zmiękczanie wody

    Witam, zakupiłem zmywarkę z tematu. Ustawiłem wewnątrz niej poziom zmiękczania śrubokrętem na odpowiednią wartość. Niestety mimo przeczytania instrukcji nie potrafię w niej ustawić poziomu zmiękczania elektronicznie.Po jednoczesnym włączeniu zmywarki i naciśnięciu przycisku P+ włącza się (Tak myślę)...

    13 Gru 2019 15:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 333

    Zmywarka BEKO DIS 5830

    Witam, jak w temacie właśnie popsuła mi się zmywarka BEKO DIS 5830 zmywarka skończyła (program z opóźnieniem) ale nie wypompowała wody. Po wejściu w tryb serwisowy wyświetlała błędy H3, H5, H6 po ręcznym usunięciu wody, włączyłem program, zmywarka sama wypompowała resztkę wody, ale pozostał błąd H6....

    22 Lis 2014 17:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4887

    Zmywarka BEKO DIS 5530 wylewa wodę kanalikami pod dolną uszczelką drzwi

    To sprawdziłem. Wanienka jest cała. Wiem skąd cieknie woda. Tak jak napisałem wcześniej podczas cyklu mycia woda jest wypychana pod dolną uszczelką drzwi kanalikami odprowadzającymi wodę ale jest taka siła wyrzutu wody że przelewa się przez,, wanienkę''. Tak jakby było za dużo wody w zmywarce. Dziś sprawdziłem...

    29 Lut 2016 20:23Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 9528

    Zmywarka Beko DIN5837 - Błąd ER2 - pobiera wodę po czym nie rozpoczyna mycia.

    Hej,Moja zmywarka Beko DIN5837, przy rozpoczęciu programu pobiera wodę, po czym nie rozpoczyna mycia (wiatraki się nie kręcą), czas nie jest odliczany. Po jakimś czasie ponownie jest wznawiane pobieranie wody, po czym nie rozpoczyna się mycie. Zresetowanie programu powoduje, że woda jest wypompowana...

    20 Lip 2020 11:04Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3339

    Beko DIS5830 - zmywarka po włączeniu za chwilę przestaje pracować, kody błędów

    Witam Wszystkich.Mam problem ze zmywarką firmy Beko DIS5830, a mianowicie zmywarka załącza się, pracuje i za jakiś czas przestaje pracować. Coś tam zakręci i słychać jakiś obrót i skrzypnięcie jakby guma? Po wejściu w tryb serwisowy wyświetla mi błędy w kolejności H3, H6, H7.Proszę o podpowiedź...

    07 Gru 2020 09:40Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3087

    Zmywarka Beko DIN 5833 - Zmywa na zimno, błąd Er4

    Witam,Mam następujący problem ze zmywarką Beko DIN5833- w trakcie zmywania niezależnie od tego na jakim programie nie grzeje wody.Myślałem, że to może być problem z grzałką ale po uruchomieniu trybu serwisowego, zmywarka po kolei przeszła punkty kontrolne i ku mojemu zdziwieniu po zakończeniu sprawdzania...

    23 Kwi 2017 15:27Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5496

    Zmywarka Beko DIN5834 - nie domywa naczyń na górnym poziomie

    Od pewnego czasu zmywarka Beko DIN5834 nie domywa mi naczyń na górnym poziomie. Po wejściu w tryb serwisowy pokazuje mi 3 błędy: Error 2;5;9. Dodam, ze jak zauważyłem niedomyte szkło i kubki to zacząłem od wymycia wnętrza, wyczyszczenia filtra, sprawdzenia otworów w śmigłach zrobiłem tez kilka...

    06 Gru 2020 11:46Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1764

    Zmywarka BEKO DIN 5830 - Nie uruchamia się

    Udało się naprawić zmywarkę?Mam pytanie odnośnie uszkodzonego modułu sterującego, jak stwierdziłeś że to właśnie on jest uszkodzony? Mam tą samą zmywarkę i sytuacja wygląda tak że po uruchomieniu można wybrać program mycia nacisnąć start zamknąć drzwi ale zmywarka nie rusza( nie robi nic)...

    19 Mar 2016 20:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8676

    Zmywarka Beko DIS 5831 - Błędy Er1 i Er2

    Cześć! Wie ktoś może co znaczą te błędy Er1 oraz Er2? Zmywarka pobiera normalnie wodę, po pobraniu wody zmywarka staje i nic nie robi, nawet czas nie idzie. Po wejściu w tryb serwisowy wybiło błąd Er1 i Er2. Czy to może być coś z czujnikiem przezroczystości wody?Mam jeszcze jedno pytanie, czy idzie...

    02 Lut 2019 22:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 8109

    Zmywarka Beko DFN6838 - błąd ER:9, programy w zasadzie tylko zliczają w dół

    Podobny problem:Zmywarka Beko 6838, programy w zasadzie tylko zliczają w dół (jednak 10 razy wolniej) przyciski również maja ogromne lagi (trzeba trzymać kilka sekund aby np. wybrać inny program.Tryb serwisowy mówi ER:9 (czyli Communiation Fault) pompa spustowa ok, płytki sterujące wizualnie...

    29 Sie 2019 19:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3039

    Zmywarka Beko DIN 48530 - nie chce ruszyć

    Zmywarka ma 2 miesiące. Po zakończonym programie myjącym pojawiła się na dnie woda. Filtry wyczyszczone mimo iż nie były brudne ani niczym przytkane. Sam spust wody działa, bo zmywarka wypompowała wodę. Natomiast teraz nie chce ruszyć. Po włączeniu programu słychać lekkie kliknięcie i nic się nie...

    26 Lis 2020 20:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1329

    Beko DIN29330 - zmywarka błąd E04

    Potrzebuje pomocy w identyfikacji błędu w zmywarce Beko, a mianowicie wchodząc w tryb serwisowy pojawia się błąd E04 i nie wiem co oznacza ten błąd.

    05 Maj 2021 12:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1338

    Zmywarka Beko DIS5831 nie grzeje prawidłowo...

    Witam Koledzy,Potrzebuje pomocy w przywróceniu do żywych przedmiotowej zmywarki.Ma 5 lat używana w sumie ok 30 razy - i dosłownie chwile po gwarancji rozsypał się wałek pompy myjącej, silnik synchroniczny, a wnętrze grzałki przepływowej jest mocno skorodowane. Silnik z trudem udało się doprowadzić...

    14 Cze 2021 15:23Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 1326

    Zmywarka Beko DIN 29330 - błąd E01 HFT

    Dzień dobry, zmywarka Beko DIN 29330 po włączeniu jakiegokolwiek programu wykonywana jest standardowa procedura opróżniania wody i po niej od razu wyskakuje błąd E01. Pompa jest sprawna, wąż odpływowy nie zatkany (wlałem trochę wody, żeby sprawdzić podczas procedury opróżniania, odpompowała). Nie widać...

    08 Wrz 2021 07:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1779

    Beko DIS5831 - pobiera i wypuszcza wodę

    Mam ciekawy temat zmywarki Beko, sąsiad rozebrał zmywarkę prawie całą. Dam zdjęcie co zastałem i po naprawie modułu ścieżka była uszkodzona. Generalnie zmywarka pobiera i wypuszcza wodę, a na wyświetlaczu świeci wszystko jak po wejściu w tryb serwisowy. Nie reaguje na żaden przycisk. Elementy wykonawcze...

    23 Gru 2022 08:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 210

    Beko DIN28431 - Cały czas pompuje i wypompowuje

    Cześć. Problem ze zmywarką Beko DIN28431.Po podłączeniu zasilania pompa chodzi i wypompowuje oraz pobiera wodę. Wyświetlacz po otwarciu drzwi swieci ale zmywarka cały czas chodzi i wypompowuje wodę.Wyświetlacz raz wyświetla kreski (tylko w górnym rzędzie) a raz nic nie wyświetla. Teraz wyświetlacz...

    19 Sty 2023 14:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 186

    Beko DFN6837 S Zmywarka - Nie włącza sie program nie słychac pompki zawor

    Tryb serwisowy:Wyłączyć maszynę, nacisnać dwa przyciski gorny i pod nim po lewej stronie wyswietlacza, czyli "program" i "pół wsadu", przytrzymać klawisze, włączyć maszynę, czekać ok 4 sekund, pokaże się napis Sft, nacisnać start/stop i maszyna przejdziew tryb samotestu. Na wyświetlaczu P1 P2 itd....

    16 Cze 2017 06:54Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 13302

    Zmywarka Beko DIN 5833 - cały czas pobiera wodę

    Przepływomierz wymieniony. Zmywarka pobiera wodę - myślę, że na oko tyle samo. W dolnej części drzwi, patrząc przez otwory widać dolną szarą uszczelkę. Woda osiąga poziom powyżej niej. Po wyłączeniu elektrozaworu zmywarka zatrzymuję się. Obecnie jest tak, że po pobraniu wody nie startuje pompa. Czy jest...

    30 Cze 2020 12:36Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1554

    Zmywarka Beko DIN5833 tylko wypompowuje wodę co ok minutę

    Mam następujący problem - jakiś czas temu w trakcie zmywania zmywarka zgasła. Po sprawdzeniu okazało się że padł włącznik główny. Zakupiłem zamiennik i zamontowałem.Odpaliła ale niestety wypompowuje tylko wodę i po chwili cisza, za jakąś 1 minutę ponownie to samo i tak cały czas mimo ustawień...

    20 Maj 2021 21:25Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 582

    Beko DFN 6833B - kod błędu Er:1

    Po włączeniu zmywarki Beko DFN 6833B wyświetlała mycie, lecz tylko było ją słychać a nic się nie działo. Po pewnym czasie sama się wyłączyła. Kiedy otworzyłam zmywarkę środek z naczyniami wyglądał jakbym w ogóle nie włączała jej. Włączyłam tryb serwisowy i wyświetlił się kod Er:1. Co może być przyczyną...

    16 Kwi 2021 14:14Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3342

    Zmywarka Beko DIS5830 ciągle wypompowuje wodę

    Ja z kolei mam problem, zmywarka niby chce się uruchomić, ale po załączeniu coś pyka - wydaje się że może to być zawór od wody - w trybie serwisowym pokazała błąd H6 - doczytałem brak wody - i teraz pytanie czy błąd na zepsuty zawór to będzie brak wody - czy to może coś innego. Fizycznie nie mam podstaw...

    02 Lip 2017 10:35Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 27131

    BEKO DIS5830 - Zmywarka nie uruchamia się

    Test zmywarka przechodzi do momentu, gdy zagrzeje wodę, zaczyna migać start/pauza ale na wyświetlaczu nic się nie pojawia. Naciśniecie startu powoduje kontynuacje testu i na koniec drenowanie. Ponowne uruchomienie w trybie serwisowym daje błąd 1F i tak w kółko. Wypięcie wtyczki NTC dało błąd w trakcie...

    14 Mar 2015 07:44Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 13587

    Zmywarka Beko DIS 5830 nie startuje pompa myjąca

    Witam zmywarka jak w temacie. Nabiera wode i cisza nie startuje pompa myjąca, nie otwiera dozownika. Po resecie wypuszcza wodę. W trybie serwisowym błędy F1 H6. Grzałka oki, pompa myjaca oki. Kondensator 1/305 w sterowaniu wymieniony i dalej nic. Co moze być przyczyna. Bo mi juz na myśl przychodzi tylko...

    20 Mar 2016 08:33Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3639

    Zmywarka Beko DIN6830 FX30 po włączeniu buczy

    Witam. Mam problem ze zmywarką DIN 6830 FX30. Wymieniłam wąż aqua stop, ponieważ wydawało mi się, że nie pobiera wody. Teraz po włączeniu programu nabiera wodę i buczy. Gdy wyłączam wodę odprowadza. W trybie serwisowym pokazało błąd 1, 2, 3, 4. Zresetowalam i nic nie pokazuje. Co to może być?

    18 Gru 2019 15:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 669

    Beko DIN 5837 - czasami grzeje wodę a czasami nie, skraca program

    dzięki za odpowiedź w trybie serwisowym wyświetlają się błędy Er6 oraz Er9. Byłby wdzięczny gdyby ktoś wskazał czego dotyczązauważyłem również, że czujniki znajdują się pod lustrem wody po zakończeniu programu - czy to normalne? -(:Dodano po 3kurde w pierwszym moim poście miało być żępierwsza...

    10 Cze 2015 14:11Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4038

    Zmywarka Beko DIS 1520 N - migają programy

    Wejdź w tryb serwisowy oraz włącz autotest i zobacz co zrobi/pokaże

    13 Mar 2020 12:53Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3723

    Zmywarka Beko DIN 28431 - wyświetla błąd HFT

    To nie jest błąd, wejdź tryb serwisowy i przepuść program serwisowy. Wystarczy po wejściu w serwisowke nacisnąć przycisk start. W każdej Beko wchodzi się inaczej, ale startu raczej nie trzeba przytrzymywać żeby wejść w tryb, przynajmniej u mnie nie trzeba.

    21 Paź 2019 14:25Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 10344

    Beko DFS28123X - Zmywarka błąd E01 kilka razy w ciągu cyklu

    Dzięki za odpowiedź.Zanim jeszcze zgłoszę do serwisu, znalazłem tu na forum jak wejść w tryb serwisowy. Wyświeta się kolejno 1HFT, 1FT, 5FT - to pewnie są błędy, potem jeszcze pozycja 4 wyświetla EEP, i piąta "dno", a na ostaniej jest literka A zmieniająca się w P i wyświetal się 4:03. Czy to coś...

    12 Lut 2021 21:44Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3879

    Zmywarka Beko DIS5831X - Nie załącza się nie wybiera programów wyświetla On

    Odpiąłem całą wiązkę, wszystkie kable przedzwonione, pod drzwiami na zagięciu ok. Tryb serwisowy nie rusza. Wyświetlają się komunikaty identyczne jak w temacie:arrow: 1106885 1106886

    04 Paź 2021 11:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 132

    Zmywarka Beko DIN 28424 nie załącza grzałki.

    Witam Szanowne grono.Problem dotyczy zmywarki Beko DIN 28424, po wymianie modułu sterującego na nowy zmywarka znów działa, z tą tylko różnicą że zaczęła przesadnie oszczędzać prąd i przez cały program nie załącza grzałki i myje naczynia cały czas w zimnej wodzie. Czy ktoś może orientuje się jak uruchamia...

    21 Gru 2021 10:40Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 798

    Zmywarka Electrolux ESL66020 Juno - nie grzeje

    Miałem podobny problem w zmywarce electrolux ESL67070R. Nie grzała a grzałka i przekaźniki były dobre. Problemem okazała się uszkodzona cewka na pompie myjącej. Sterownik w ten sposób sprawdza czy pompa działa. Jeśli cewka nie daje impulsów nie włącza grzałki bo myśli, że nie ma przepływu wody.Cewki...

    01 Paź 2020 15:12Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1989

    [Kupię] Tacho do zmywarki Electrolux ESL47020 PNC: 911634201/06

    Czy ktoś posiada na sprzedaż? Zmywarka nie grzeje wody, chociaż grzałka w trybie serwisowym działa.Zamiennik BEKO nie pomógł - zmywarka wyświetla błąd id0 ("Recycling pump selected, but no tacho signal recognized for 5 + 20 secs. Recycling pump without control, heating off. ") taki sam jak przed awarią...

    AGD Bazar 08 Wrz 2022 18:00Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 327

    Beko DIN 5833 - nie dziala pali sie error 3

    Witam popsuła nam się zmywarka 1 miesiąc po gwarancji mianowicie świeci się error 3 programy da się wcisnąć wybór więc jest,,, ale chodzi chyba w trybie serwisowym tzn coś buczy i najważniejsze z boku gdzie jest start wyczuwam swąd spalenizny taki lekki, pomoże ktoś?

    26 Paź 2015 19:00Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1263

    Beko DSFS 6831 X - po włączeniu pojawia się r1 i ikona braku soli

    Witam, zmywarka ma 5, 5 roku i nagle pojawił się na wyświetlaczu tekst r1 i ikonka soli. Nie ma nic więcej, nie da się nic przełączyć. Po wciśnięciu włącznika ikony programu i kostki wchodzi w tryb serwisowy i robi sprawdzenie programów. Nie pojawiają się inne błędy. Po ponowną i jakieś mycie a po ponownym...

    07 Lis 2020 21:54Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1671

    Electrolux ESL 47020 - Brak ciepłej wody oraz suszenia/pary

    Dalej kłaniają się pomiary.Czy możesz podpowiedzieć jakie, proszę?Oryginalna cewka miała zwarcie. Zmywarka meldowała błąd id0 ("Recycling pump selected, but no tacho signal recognized for 5 + 20 secs. ") - doczytane/zauważone dopiero po stwierdzeniu...

    26 Wrz 2022 19:57Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 309

 • Manewr użytkownika Beko Bcsa306kfsn Lh

  Bezpośredni link do pobrania Manewr użytkownika Beko Bcsa306kfsn Lh

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Manewr użytkownika Beko Bcsa306kfsn Lh