Podręcznik migracji sprzętu Caldertech 02 31 650

Podręcznik migracji sprzętu Caldertech 02 31 650 to oficjalny dokument, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące procesu migracji urządzeń Caldertech 02 31 650. Podręcznik ten zawiera informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i obsługi sprzętu oraz funkcji, które są dostępne w różnych wersjach wyposażenia. Zawiera również informacje na temat najnowszych aktualizacji sprzętu, zalecanych zmian i aktualizacji oprogramowania. Podręcznik zawiera również informacje na temat zarządzania bezpieczeństwem, wykrywania problemów i naprawy urządzenia. Podręcznik migracji sprzętu Caldertech 02 31 650 jest przydatnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą dokonać migracji lub zaktualizować swoje urządzenia Caldertech.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik migracji sprzętu Caldertech 02 31 650

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Podręcznik dla administratorów ds. integracji, którzy chcą przenieść swoje platformy edukacyjne do usługi Learning Manager

Usługa Adobe Learning Manager jest opartym na w chmurze, samoobsługowym, zorientowanym na uczniów rozwiązaniem do zarządzania nauczaniem. Firma Adobe umożliwia przedsiębiorstwom przeprowadzenie migracji danych dotyczących szkoleń i zawartości szkoleniowej z bieżącej platformy edukacyjnej do usługi Learning Manager.

Sposoby użycia

Duże przedsiębiorstwa mają swoje własne platformy edukacyjne lub korzystają z systemów zapewnianych przez strony trzecie. Systemy zawierają zawartość i dane związane ze szkoleniami. Przedsiębiorstwo kupujące usługę Learning Manager może chcieć przenieść swoją zawartość i dane do usługi Learning Manager, aby wykorzystać zalety nowoczesnego i intuicyjnego systemu zarządzania nauczaniem z zachowaniem informacji, jakie opracowano w organizacji.

Usługa Learning Manager udostępnia wszystkie narzędzia i dokumenty potrzebne, aby administrator integracji przygotował i wykonał zadania związane z migracją. 

Na chwilę obecną funkcja migracji usługi Learning Manager jest dostępna dla administratorów organizacji po skontaktowaniu się z zespołem pomocy technicznej firmy Adobe. Aby włączyć funkcję migracji na koncie, można skontaktować się z zespołem pomocy technicznej usługi Adobe Learning Manager.

Wymagania dotyczące migracji, kluczowe etapy procesu migracji, sprinty migracji, specyfikacje, dane i etapy migracji zawartość wyjaśniono w niniejszej sekcji w następujący sposób:

Zespół usługi Learning Manager oczekuje, że następujące zadania zostaną wykonane przez administratorów ds. integracji organizacji przed przystąpieniem do migracji:

 • Administrator ds. integracji pobiera dane i zawartość z bieżącego systemu zarządzania nauczaniem i konwertuje je na formaty plików określone w usłudze Learning Manager. 
 • Usługa Learning Manager nie obsługuje importu użytkowników w ramach procesu migracji. Organizacja powinna zaimportować użytkowników za pomocą łączników. Łączniki powinny zostać skonfigurowane przed procesem migracji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Pomoc dotycząca łączników Learning Manager.

Zaleca się, aby administratorzy wykonali proces migracji na koncie testowym przed migracją danych i zawartości do środowiska produkcyjnego Learning Manager. 

Kluczowe etapy procesu migracji

Najważniejsze kroki związane z migracją zawartość i danych z bieżącej platformy edukacyjnej do usługi Learning Manager wyglądają następująco:

 1. Administrator ds. integracji lub partner ocenia istniejące dane i zawartość systemu, które wymagają migracji.
 2. Administrator ocenia narzędzia i specyfikacje do przyjmowania danych i zawartość, które udostępnia usługa Learning Manager. 
 3. Administrator ds. integracji wpisuje kod lub ręcznie eksportuje dane i zawartość szkoleniową ze starszej platformy edukacyjnej w oparciu o jej funkcje. 
 4. Po udostępnieniu danych i zawartości szkoleniowej administrator ds. integracji analizuje i mapuje dane oraz zawartość, aby dopasować je do specyfikacji migracji usługi Learning Manager. 
 5. Administrator ds. integracji przy użyciu narzędzi usługi Learning Manager realizuje migrację w następującej kolejności:
  1. Przenieś uczniów do usługi Learning Manager.
  2. Przenieś zawartość szkoleniową do usługi Learning Manager.
  3. Przenieś dane szkoleniowe do usługi Learning Manager.
 6. Organizacja może rozpocząć korzystanie z systemu zarządzania nauczaniem Learning Manager oraz starszej zawartości. 

  Elementy podlegające migracji

  Można migrować tylko następujące elementy:

 7. Moduł
 8. Odznaki
 9. Kurs
 10. Wersja modułu
 11. Wystąpienie kursu
 12. Moduł kursu
 13. Umiejętności
 14. Poziom umiejętności
 15. Kurs dotyczący umiejętności
 16. Certyfikacja
 17. Kurs dotyczący certyfikacji
 18. Zatwierdzenie certyfikacji
 19. Program edukacyjny
 20. Kurs w ramach programu edukacyjnego
 21. Wystąpienie programu edukacyjnego
 22. Wystąpienie kursu programu edukacyjnego
 23. Materiały pomocnicze
 24. Wersja materiałów pomocniczych
 25. Kurs z wykorzystaniem materiałów pomocniczych
 26. Umiejętności związane z materiałami pomocniczymi
 27. Rejestracja
 28. Rejestracja na certyfikację
 29. Rejestracja do programu edukacyjnego
 30. Rejestracja do materiałów pomocniczych
 31. Oceny użytkownika z kursu
 32. Kluczowe pojęcia związane z migracją

  Poniżej opisano pokrótce niektóre z kluczowych pojęć związanych z procesem migracji usługi Learning Manager:

  Projekt migracji

  W usłudze Learning Manager projekt migracyjny składa się z co najmniej jednego sprintu. Dla konta może być dostępnych również wiele projektów migracji. Proces migracji w usłudze Learning Manager rozpoczyna się od utworzenia projektu migracji. 

  Sprint

  Sprint w procesie migracji usługi Learning Manager określa zestaw elementów migracji, które wybrano w celu migracji z bieżącej platformy edukacyjnej. Elementem migracji może być moduł kursu, dane ucznia lub zestaw kursów. Sprint może zawierać wiele elementów danych szkoleniowych. W każdym sprincie można wykonywać zadania migracyjne. 

  Uruchomienie sprintu

  Uruchomienie sprintu jest procesem uruchamiania zadania migracji sprintu. Sprint można zatrzymać w dowolnym momencie. 

  Ponowne uruchomienie sprintu

  Można ponownie wykonać migrację sprintu po jego zakończeniu w dowolnym momencie. Ma to miejsce, gdy użytkownik chce dodać dane do elementu sprintu i ponownie przenieść je do aplikacji lub skorygować błędy w pliku CSV. 

  Specyfikacja pliku CSV

  Usługa Learning Manager zawiera zestaw standardowych specyfikacji pliku CSV. Zalecane jest zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem procesu migracji. Administrator ds. integracji może analizować aktualne formaty danych i mapować je tak, aby pasowały do dostępnych w usłudze Learning Manager elementów szablonu CSV.

  Znaczniki projektu migracji

  Firma Adobe Systems zaleca używanie zestawu słów kluczowych jako znaczników w celu łatwej identyfikacji projektów migracji w usłudze Learning Manager. Znaczniki te umożliwiają wewnętrzną identyfikację projektów w usłudze Learning Manager w dowolnym momencie. 

  Moduł bez zawartości

  W usłudze Learning Manager możliwe jest przesyłanie modułu bez zawartości. Firma Adobe Systems traktuje go jako moduł bez zawartości w usłudze Learning Manager. Chcąc przenieść część starszych danych z bieżącej platformy edukacyjnej bez potrzeby korzystania z jakiejkolwiek zawartości, można przesłać plik module_version. csv bez odniesienia do adresu URL. 

  Specyfikacje formatu CSV wraz z przykładami

  Poniżej znajdują się standardowe specyfikacje formatu CSV, których można użyć w celu mapowania istniejącymi danymi z migracji platformy edukacyjnej. Kliknij csv -specifications i sample- csvs, aby pobrać pliki ZIP. Pobrany plik csv -specifications. zip zawiera 7 plików programu Excel. Te pliki arkuszy są specyfikacjami z opisami, aby użytkownik zrozumiał, jak uzupełnić pliki CSV. Pliki CSV powinny zawierać dane dla każdego pola w zalecanym formacie zgodnie z informacjami w plikach. 

  Lp.

  Nazwa pliku

  Opis zawartości

  Uwagi

  1

  module. xlsx

  Metadane pliku module. csv

   

  2

  badge. xlsx

  Metadane pliku badge. xlsx

  3

  course. xlsx

  Metadane pliku course. csv

  Wymień jedno imię i nazwisko autora danego kursu. Czasami większa liczba nazwisk autorów nie jest dokładnie wyświetlana w aplikacji po migracji. Pole courseCreationDate zostało usunięte.

  4

  module_version. xlsx 

  Metadane pliku module_version. csv

  Upewnij się, że podajesz ścieżkę URL do folderu konta Box, na którą przesyłana jest zawartość. 

  5

  course_instance. xlsx

  Metadane pliku course_instance. csv 

  6

  session. xlsx

  Metadata for session. csv

  Upewnij się, że każdy wpis w pliku cvs sesji jest powiązany z przynajmniej jednym modułem Klasy/klasy wirtualnej

  7

  course_module. xlsx

  Metadane pliku course_module. csv

  8

  skill. xlsx

  Metadane pliku skill. csv

  9

  skill_level. xlsx

  Metadane pliku skill_level. csv

  10

  skill_course. xlsx

  Metadane pliku skill_course. csv

  11

  certification. xlsx

  Metadane pliku Certification. csv

  Pole certificationCreationDate zostało usunięte.

  12

  certification_course. xlsx

  Metadane pliku certification_course. csv

  13

  certification_commit. xlsx

  Metadane pliku certification_commit. csv

  14

  learning_program. xlsx

  Metadane pliku learning_program. csv

  Pole dateAdded zostało usunięte.

  15

  learning_program_course. xls 

  Metadane pliku learning_program_course. csv

  16

  learning_program_instance. xlsx 

  Metadane pliku learning_program_instance. csv

  17

  learning_program_instance_course_instance. xlsx 

  Metadane pliku learning_program_instance_course_instance. csv

  18

  job_aid. xlsx

  Metadane pliku job_aid. csv

  Każda migracja job_aid wymaga posiadania co najmniej jednej wersji job_aid.

  19

  Job_aid_version. xlsx

  Metadane pliku job_aid_version. csv

  20

  job_aid_course. xlsx

  Metadane pliku job_aid_course. csv

  21

  job_aid_skills. xlsx

  Metadane pliku job_aid_skills. csv

  22

  enrollments. xlsx

  Metadane pliku enrollments. csv

  23

  certification_enrollement. xlsx

  Metadane pliku certification_enrollement. csv

  24

  learning_program_enrollment. xlsx

  Metadane pliku learning_program_enrollment. csv

  25

  job_aid_enrollment. xlsx

  Metadane pliku job_aid_enrollment. csv

  26

  user_course_grade. xlsx


  Metadane pliku user_course_grade. csv

  Podaj dane ucznia w pliku CSV, nawet jeśli nie są one obowiązkowe. Bez tej informacji, nawet w przypadku przetwarzania pliku CSV do migracji, usługa Learning Manager może nie odzwierciedlać żadnych danych. Plik sample-csvs. zip zawiera siedem plików CSV o podobnej do powyższej konwencji nazewnictwa.

  Usługa Learning Manager obsługuje tylko wartości daty i czasu w formacie UTF 8 i 32-bitowym. Błędy podczas migracji mogą wystąpić w przypadku podania w plikach CSV daty poza zakresem np. 2038-07-17T08:53:21. 000Z czy 1980-04-17T08:13:25. 322Z. 

  Wiele języków w przypadku migracji

  Jest obsługiwana migracja przy wielu językach dla wszelkich typów zawartości i szkoleń dostępnych na platformie (kursów, ścieżek edukacyjnych, modułów, certyfikacji i materiałów pomocniczych). Jest ona oparta na dodatkowych kolumnach w plikach CSV na więcej języków.

  Poniższy plik ZIP do pobrania zawiera przykładowe specyfikacje arkusza CSV służącego do migracji.

  Pobierz

  Pobierz plik

  Migracja w przypadku wielu ustawień regionalnych

  Podczas importu występują następujące zależności między plikami CSV:

 33. Plik module_version. csv jest zależny od pliku module. csv.
 34. Plik course_instance. csv jest zależny od pliku course.
 35. Plik course_module. csv jest zależny od plików course. csv, module. csv i module_version.
 36. Plik session. csv i module.
 37. Plik enrollment.
 38. Plik user_course_grade.
 39. Plik skill_course.
 40. Plik skill_level. csv jest zależny od pliku skill.
 41. Plik learning_program_instance. csv jest zależny od plików learning_program. csv i learning_program_course.
 42. Plik learning_program_course. csv jest zależny od pliku learning_program.
 43. Plik learning_program_enrollment. csv i learning_program_instance.
 44. Pplik learning_program_instance_course_instance. csv, learning_program_instance. csv i course_instance.
 45. Plik certification_course. csv jest zależny od plików certification. csv i course.
 46. Plik certification_commit. csv i certification_course.
 47. Plik certification_enrollment. csv, certification_course. csv i certification_enrollment.
 48. Przed rozpoczęciem procedury migracji należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

 49. Tylko jeden projekt migracji może być aktywny na koncie w danym momencie. W ramach projektu w danym momencie może być aktywny tylko jeden sprint.
 50. Nie można cofnąć Uruchomionego już procesu migracji. Można jednak użyć opcji usuwania w każdej funkcji usługi Learning Manager, aby cofnąć migrację danych czy zawartości. 
 51. Natychmiast po rozpoczęciu projektu migracji uzyskuje on status „W trakcie migracji”. Podczas migracji do usługi Learning Manager może zalogować się wyłącznie administrator ds. integracji. 
 52. Planowanie projektu migracji jest bardzo ważne. Zaleca się podzielenie projektów na wiele sprintów i określenie, co należy przenieść w każdym sprincie. Dobrym pomysłem może być nawet przeprowadzenie weryfikacji po każdym sprincie, a nie pod koniec projektu, aby mieć pewność co do migrowanych danych. Zanim sprint zostanie uruchomiony jako część projektu migracji, należy przesłać dane i pliki CSV z zawartością odpowiednio na serwery FTP i Box. Jeśli użytkownik nie ma kont Exavault FTP i Box, może je utworzyć. 

  Tworzenie konta FTP

  Kliknij opcję Prośba o folder FTP z plikiem CSV. Pojawi się okno dialogowe z monitem o wprowadzenie identyfikatora e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami online i utwórz konto FTP Exavault. Po utworzeniu konta można przeglądać swoje foldery projektów migracji i sprintów w FTP Exavault.

  Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu przedstawiający pliki i foldery projektu w ExaVault. 

  Pliki i foldery projektu w ExaVault

  Tworzenie konta Box

  Utwórz folder na przesyłaną zawartość w podobny sposób jak w przypadku tworzenia folderu FTP. Kliknij przycisk Migracja w lewym panelu i kliknij opcję Prośba o folder na przesyłaną zawartość w dolnej części wyświetlonej strony.

  Otrzymasz wiadomość e-mail z usługi Box z łączem do folderu udostępnionego. Jeśli nie masz konta Box, aby je utworzyć, kliknij przycisk SignUp (Zarejestruj się). Instrukcje logowania są wysyłane na adres e-mail administratora ds. integracji.

  Przesyłanie danych (plików CSV) do folderów FTP lub Box

  Przed utworzeniem projektu migracji należy utworzyć konto FTP lub Box. Na tym etapie można utworzyć projekt migracji i sprint w usłudze Learning Manager. Aby utworzyć projekt migracji, zapoznaj się z sekcją Procedura migracji danych i zawartości na tej stronie.

  Na koncie FTP lub Box kliknij nazwę folderu projektu i kliknij nazwę opcji Sprint. W folderze Sprint można przesyłać pliki danych w formacie CSV, które mają być migrowane. Aby przesłać pliki, kliknij opcję Prześlij pliki znajdującą się u góry po wejściu w serwer Exavault FTP czy Box i przeciągnij i upuść tam pliki CSV. Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu po przesłaniu plików do ExaVault.

  Przesyłanie plików do ExaVault

  Możesz wrócić do projektu migracji usługi Learning Manager, kliknąć opcję Odśwież i wyświetlić wszystkie typy danych CSV wymienione w sprincie migracji.

  Przesyłanie zawartości szkoleniowej do folderów zawartości

  Prześlij zawartość szkoleniową bieżącej platformy edukacyjnej na swoje konto Box. Jeśli utworzono już projekt migracji i sprint, wówczas korzystając z danych konta Box, projekt migracji i nazwa sprintu zostaną wypełnione. Można przesłać zawartość na tę samą ścieżkę.

  Można przeciągnąć i upuścić pliki zawartości lub kliknąć opcję Prześlij i wybrać pliki z pulpitu. Jeśli rozmiar pliku zawartości jest bardzo duży, podczas przesyłania plików system może się zawieszać. W zależności od rozmiaru pliku czas potrzebny na przesłanie plików na konto Box jest różny.

  Przykładowy wygląd konta Box po przesłaniu zawartość pokazano poniżej.

  Konto Box

  Po przesłaniu plików na konto Box upewnij się, że w pliku module_version. csv znajduje się odpowiednia ścieżka do tego pliku zawartości Box. Obowiązkowo należy wskazać ścieżkę zawartości modułu. 

  Po zalogowaniu się na serwery FTP i Box i przesłaniu zawartość lokalizacje CSV są wyświetlane w usłudze Learning Manager w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu. 

  Lokalizacje plików CSV

  Procedura migracji danych i zawartości

  Procedura migracji danych i zawartość platformy edukacyjnej przedsiębiorstwa do usługi Learning Manager:

  Przed rozpoczęciem procesu migracji zrealizuj warunki wstępne. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Specyfikacje formatu CSV wraz z przykładami na tej stronie. Pomagają one przygotować pliki CSV na migrację danych i zawartości.

  1. Zaloguj się w usłudze Learning Manager jako administrator ds. integracji i kliknij opcję Migracja w lewym panelu.

   Pojawi się strona główna projektów migracji. Jeśli organizacja utworzyła już projekty migracji, można wyświetlić listę wszystkich takich projektów na tej stronie. 

  2. Kliknij opcję Nowy w prawym górnym rogu strony, aby utworzyć projekt migracji. Można też kliknąć łącze Utwórz projekt migracjina stronie, aby utworzyć taki projekt. Zostanie wyświetlona strona Utwórz projekt migracji.

   Jeśli nie utworzono jeszcze folderu FTP, użytkownik zostanie poproszony o utworzenie konta Exavault folderu FTP. Jest to obowiązkowy krok przed rozpoczęciem tworzenia projektu migracji. 

   Tworzenie nowego projektu migracji

   Dla projektu migracji podaj jego nazwę, znacznik, katalog kursu i opis. Kliknij opcję Utwórz.

   Elementy migrowanych danych są rozpoznawane za pomocą tego Znacznika projektu migracji. W przypadku braku konkretnego katalogu kursów z menu rozwijanego należy wybrać katalog domyślny. Wszystkie migrowane za pomocą projektu migracji kursy będą znajdować się w wybranym na tym etapie katalogu. Jeśli użytkownik nie wybierze żadnego katalogu, wszystkie migrowane kursy będą znajdować się w katalogu domyślnym. 

   Zostanie wyświetlona przedstawiona na zrzucie ekranu strona konfiguracji sprintu. Należy utworzyć sprint jako część projektu migracji. Wybierz nazwę sprintu i podaj jego krótki opis. Można wybrać opcję Tak, jeśli zawartość ma zostać przeniesiona w ramach tego sprintu. Kliknij przycisk Dalej.

   Konfiguracja sprintu

   Zaznacz pole wyboru Od ostatniego uruchomienia dodano lub zmodyfikowano użytkowników, aby zsynchronizować listę użytkowników z aplikacją Learning Manager. W przypadku migracji zawartości i danych do usługi Learning Manager to działanie może nie być wymagane. Jeśli między poprzednią a ostatnią migracją sprintu upłynie dłuższy czas, zalecane jest zsynchronizowanie listy użytkowników. Ten krok umożliwia synchronizację bazy danych usługi Learning Manager z użytkownikami platformy edukacyjnej.

   Zaleca się wykonanie tego kroku synchronizacji w przypadku migracji plików enrollment. csv i user_course_grade. Ten krok umożliwia synchronizację bazy danych usługi Learning Manager z bazą danych migracji. Dzięki niemu wszyscy użytkownicy, których rekordy mają być migrowane w sprincie, są dostępni w bazie danych migracji.

   Migrację sprintu można rozpocząć od przesłania danych i zawartość. Kliknij łącze Odśwież przed uruchomieniem sprintu, aby zsynchronizować foldery FTP i zawartość z aplikacją Learning Manager.

   Migracja sprintu

   Kliknij opcję Start w prawym górnym rogu strony. Aby przerwać migrację sprintu, należy kliknąć opcję Stop w dowolnym momencie procesu migracji sprintu.

   Stan migracji jest wyświetlany w przypadku każdego z elementów danych sprintu i zawartości. Sprawdź, w przypadku jakich elementów migracja zakończyła się powodzeniem, a w przypadku których niepowodzeniem.

   Jeśli przesyłasz zawartość modułu, upewnij się, że w pliku module_version. csv podano ścieżkę folderu zawartości. Jeśli ten krok zostanie pominięty, mogą wystąpić błędy podczas migracji. W przypadku przesyłania zawartość modułu realizowanego w tempie ucznia, takiego jak wideo, należy określić względną ścieżkę URL w usłudze Box w pliku module_version. W przypadku zawartości modułu Aktywność można podać nazwę URL. 

   Poniżej ukazano przykładowy zrzut ekranu z oknem dialogowym postępu. Można na nim wyświetlić liczbę rekordów przetworzonych dla każdego elementu migrowanych danych wraz z informacją na temat pomyślnych i niepomyślnych migracji. Kliknij opcję Pobierz informacje o błędach obok migracji zakończonych niepowodzeniem, aby pobrać i wyświetlić dzienniki błędów. Problemy można naprawić w pliku CSV i przesłać ponownie na serwer FTP. 

   Okno dialogowe postępu

   Kliknij opcję Lista sprintów w lewym panelu, aby wyświetlić listę wszystkich sprintów projektu migracji. Można wyświetlić listę wszystkich sprintów, liczbę uruchomień dla każdego sprintu, datę początkową, czas trwania i status ukończenia, jak pokazano na poniższym przykładzie. 

   Ustawienia sprintu

   Po przesłaniu najnowszych zaktualizowanych plików CSV można kliknąć opcję Uruchom ponownie w prawym górnym rogu strony. Opcja ponownego uruchomienia powoduje ponowne przetworzenie wszystkich elementów danych przy ignorowaniu elementów, w których nie wprowadzono żadnych zmian. W przypadku satysfakcjonującej migracji elementów danych w sprincie, można oznaczyć ją jako ukończoną, klikając przycisk u góry strony. Można rozpocząć nowy sprint z większą ilością danych później. Gdy sprint zostanie oznaczony jako ukończony, nie będzie można go uruchomić ponownie. W projekcie migracji może znajdować się dowolna liczba sprintów. W przypadku satysfakcjonującego statusu migracji wszystkich sprintów, można oznaczyć Projekt migracji jako ukończony, klikając łącze Oznacz projekt jako ukończony na stronie Lista sprintów.

   Przed oznaczeniem projektu migracji jako ukończonego należy upewnić się, że ukończono wszystkie sprinty projektu. Po oznaczeniu projektu migracyjnego jako ukończonego nie można wrócić i utworzyć sprintów ani dokonać jakichkolwiek modyfikacji w tym projekcie. Należy utworzyć kolejny projekt migracji i dodać do niego sprinty.

   Po migracji danych i zawartości edukacyjnej z platformy edukacyjnej organizacji można zweryfikować zaimportowane dane i zawartość przy użyciu funkcji elementu edukacyjnego. Można na przykład zalogować się w usłudze Learning Manager jako administrator i zweryfikować dostępność zaimportowanych modułów oraz danych, a także zawartość kursów. 

   Ulepszanie podczas migracji

   Ta funkcja integracji pozwala na dopasowanie danych historycznych elementu edukacyjnego ze starszej platformy edukacyjnej do aktywnego kursu utworzonego w usłudze Learning Manager.

   Poniżej znajdują się standardowe specyfikacje formatu CSV, których można użyć w celu mapowania istniejącymi danymi z migracji platformy edukacyjnej. Kliknij csv-specifications. zip i sample-csv. zip, aby pobrać pliki ZIP. Pobrany plik csv-specifications. zip zawiera cztery pliki programu Excel. Pliki CSV powinny zawierać dane dla każdego pola w zalecanym formacie zgodnie z informacjami w plikach.

   1. Plik enrollment. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku enrollment.

   2. Plik encertification_enrollment. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku certification_enrollment.

   3. Plik learning_program_enrollment. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku learning_program_enrollment.

   4. Plik user_course_grades. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku user_course_grades.

   Rozwiązywanie problemów związanych z migracją

   Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o sposobie rozwiązania problemów, z jakimi borykają się administratorzy ds. integracji podczas migracji danych i zawartości z istniejącej platformy edukacyjnej do aplikacji Learning Manager.

   Wskazówki dotyczące zarządzania użytkownikami

   W tym temacie znajdują się wskazówki pomagające zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy są zarządzani w usłudze Learning Manager. Pomagają one w zarządzaniu użytkownikami przy użyciu funkcji importu pliku CSV, łączników i migracji usługi Learning Manager. 

   Identyfikatory usługi Learning Manager

   Usługa Learning Manager obsługuje dwa typy unikatowych identyfikatorów użytkowników:

  3. Identyfikator e-mail
  4. UUID (Identyfikator globalnie unikatowy)
  5. Usługa Learning Manager obsługuje identyfikator UUID, aby zapewnić organizacjom elastyczność w kontrolowaniu kont użytkowników. Jeśli administrator posiada identyfikatory UUID użytkowników na koncie, może modyfikować identyfikatory e-mail użytkowników tego konta.

   Sposoby wykorzystania UUID w organizacji

   Rozważmy scenariusz, w którym pracownik A dołącza do firmy o nazwie Prime, jako wykonawca. W okresie obowiązywania umowy firma Prime może nie podać firmowego identyfikatora poczty elektronicznej A@prime. com, zamiast tego firma może używać tylko osobistego konta e-mail pracownika, na przykład A@gmail. com. Po upływie 6 miesięcy okresu obowiązywania umowy, jeśli ten sam pracownik A dołączy do Prime jako pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, firma Prime będzie mogła chcieć zmienić jego adres poczty elektronicznej na adres firmy, czyli A@prime. com. 

   Posiadanie dostępu UUID do konta użytkownika będzie korzystne dla firmy Prime w wyżej wymienionym scenariuszu. Prime może łatwo zmienić osobisty identyfikator e-mail pracownika A, posługując się oficjalnym adresem e-mail. Zmiana ta nie ma wpływu na istotne dla tego konta dane pracownika. 

   Identyfikacja pojedynczego użytkownika

   Usługa Learning Manager identyfikuje i zapamiętuje sposób dodawania do systemu pojedynczego użytkownika, na przykład przez samodzielną rejestrację, przesyłanie pliku CSV lub dodawanie pojedynczego użytkownika za pomocą interfejsu użytkownika lub interfejsu API. 

  6. W przypadku dodania pojedynczego użytkownika za pomocą interfejsu użytkownika (UI) lub API można ich usunąć w ten sam sposób. 
  7. Można zaktualizować informacje o pojedynczych użytkownikach poprzez wysłanie pliku CSV, ale należy pamiętać, że będą oni traktowani jak użytkownicy CSV i będą miały do nich zastosowanie odpowiednie dla CSV zadania. 
  8. Przypisywanie roli przełożonego

   Nie można przypisać roli przełożonego bezpośrednio do żadnego użytkownika w usłudze Learning Manager. Użytkownik X może uzyskać rolę przełożonego w usłudze Learning Manager tylko wtedy, gdy dla dowolnego użytkownika (np. Y) na tym koncie atrybut przełożonego zostanie ustawiony na X.

   W scenariuszu, w którym X jest przełożonym użytkowników, na przykład A, B i C, jeśli X opuszcza organizację, należy upewnić się, że atrybutem Przełożony użytkowników A, B i C będzie nowy przełożony. Atrybutem Przełożony dla tych użytkowników tymczasowo może być ROOT, a następnie należy przypisać nowego przełożonego. 

   Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższych dokumentach pomocy:

  9. Najczęściej zadawane pytania dotyczące przesyłania plików CSV
  10. Pomoc dotycząca dodawania użytkowników
  11. Zaloguj się na swoje konto

   Migracje to przemieszczanie się ludzi mające na celu zmianę miejsca zamieszkania. Mogą to być migracje wewnętrzne, czyli w obrębie własnego kraju, albo zewnętrzne – zagraniczne. Długotrwałe migracje zagraniczne ludności jednego państwa do innego państwa mogą przyczynić się do utworzenia mniejszości narodowej na obszarze docelowym.

   RzZnWiv8aR9X91

   Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.

   Już wiesz

   • co to jest emigracja i imigracja;

   • jak odczytywać dane statystyczne dotyczące ludności.

   Nauczysz się

   • wymieniać i omawiać przyczyny migracji;

   • wskazywać główne kierunki migracji z Polski i do Polski;

   • wyliczać i oceniać skutki migracji dla Polski jako kraju imigracyjnego i emigracyjnego.

   iDRLz93pmr_d5e173

   Migracje mogą być długookresowe (powyżej 12 miesięcy) lub krótkookresowe (3–12 miesięcy). Migracje długookresowe oznaczają zmianę miejsca pobytu stałego. Migracje krótkookresowe to wyjazdy na pobyt czasowy, np. do pracy, na studia, na staż, na stypendium itp. We współczesnym świecie przeważają krótkotrwałe migracje ludzi młodych. W dawniejszych czasach – w XIX i XX wieku – przeważały migracje długookresowe.
   Inny podział wyróżnia migracje swobodne i wymuszone. W przypadku migracji swobodnych przemieszczanie następuje z własnej woli migrantów, którzy na ogół chcą w ten sposób poprawić jakość swojego życia (migracja z powodów ekonomicznych) na przykład dzięki lepszej pracy w innym miejscu. W przypadku migracji wymuszonych przemieszczanie następuje wbrew woli migrujących – jest to na przykład deportacjadeportacja nielegalnych imigrantów do kraju, z którego wyjechali. Migrujący przymusowo z powodów politycznych czy religijnych – uciekający przed wojną i prześladowaniami – określani są mianem uchodźców.

   R1RWjqUhiygaG1

   Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

   Polecenie 1

   Podaj przykłady migracji długo- i krótkookresowych z wyżej wymienionych powodów. Możesz wskazać osoby z twojego otoczenia (rodzina bliższa i dalsza, znajomi, sąsiedzi), a także osoby powszechnie znane z mediów.

   Mieszkańców Polski dotyczą obecnie przede wszystkim migracje swobodne. Natomiast migracje wymuszone często odnoszą się do osób, które przyjechały do nas z innych krajów.

   iDRLz93pmr_d5e220

   Przez ponad pół wieku po drugiej wojnie światowej w naszych migracjach wewnętrznych zdecydowanie dominował kierunek ze wsi do miasta. Wynikało to z intensywnego rozwoju przemysłu i samych miast ze wszystkimi swoimi dobrodziejstwami typu elektryczność, gaz, wodociągi, kanalizacja, komunikacja, sklepy, usługi, kultura, edukacja, służba zdrowia. Tereny wiejskie pod tymi względami przez długi czas pozostawały mocno zaniedbane, dlatego tamtejsza ludność, zwłaszcza młoda, bardzo chętnie emigrowała do miast. Poza tym do życia na wsi zniechęcało dążenie władz do upaństwowienia i kolektywizacji gospodarstw rolnych.
   Największe migracje miały miejsce tuż po wojnie, kiedy to z racji organizowania sobie życia na nowo trwały intensywne ruchy ludności na tzw. Ziemie Odzyskane z terenów utraconych na rzecz ZSRR, repatriacjarepatriacja ludności wywiezionej w głąb Rosji, na Syberię i do Kazachstanu. Odbywały się też przymusowe akcje przesiedleńcze z obszarów przygranicznych, np. akcja „Wisła”. akcja „Wisła”. Potem sytuacja ogólna nieco się ustabilizowała, jednak każdego roku saldo migracji dla obszarów wiejskich było ujemne i wynosiło kilka promili. W latach 70. XX wieku ujemna wartość wzrosła do kilkunastu promili, co było skutkiem tzw. propagandy sukcesu i uruchomienia wielu nowych inwestycji. Do władzy doszedł wtedy urodzony w Sosnowcu Edward Gierek – działacz partyjny na Górnym Śląsku i właśnie tam pojawiły się ogromne inwestycje, m. in. powstała największa w Polsce huta – Huta Katowice. W całym kraju w miastach rozwijało się na dużą skalę budownictwo mieszkaniowe, co jeszcze bardziej zachęcało mieszkańców wsi do emigracji.

   RD5vv0lqpwBcC1

   Poza krótkim powojennym okresem, kiedy migracja ze wsi do miast była bardzo duża, największe nasilenie tego zjawiska miało miejsce w latach 70. XX wieku, w okresie rządów Edwarda Gierka

   Od początku lat 90. XX wieku coraz mniej ludzi przenosiło się ze wsi do miast. W 2000 roku po raz pierwszy na obszarach wiejskich, w skali całej Polski, zanotowano dodatnie saldo migracji. Oznaczało to, że więcej ludzi przeniosło się z miast na wieś niż ze wsi do miast. Dotyczyło to jednak tylko dużych miast i terenów wiejskich wokół nich. Ludzie w średnim wieku mający dobrą, stabilną pracę w mieście zaczęli przenosić się na obszary podmiejskie, uciekając w ten sposób od zatłoczonych, hałaśliwych i coraz droższych centrów miast. Taka tendencja utrzymuje się do dziś.

   RBYsewXjtmmtQ1

   Polecenie 2

   • Korzystając z wykresu i mapy powyżej, omów przebieg migracji wewnętrznych w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach.

   • Na podstawie mapy scharakteryzuj migracje wewnętrzne w twoim województwie.

   • Odczytaj z mapy przedział wartości salda migracji w twoim powiecie i podaj przyczyny przewagi napływu lub odpływu ludności.

   Od wielu też lat trwa niezmienny przepływ ludności z miast małych do dużych. Wyjeżdżają głównie ludzie młodzi w poszukiwaniu pracy, o którą dużo łatwiej w większych ośrodkach miejskich. Często wyjazdy te początkowo mają na celu tylko kontynuowanie nauki – w szkole średniej lub na studiach. Jednak po kilku latach spędzonych w większym mieście absolwenci nie wracają już do swoich rodzinnych miejscowości.

   iDRLz93pmr_d5e281

   Migracje zagraniczne w dawnych czasach nie były zbyt popularne. Dopiero pod koniec XIX wieku i na początku XX nabrały większego znaczenia. Wtedy to z Europy do intensywnie rozwijającej się Ameryki Północnej masowo płynęli emigranci z nadzieją na lepsze życie za Wielką Wodą. Byli wśród nich też i Polacy, choć największy udział w tej emigracji mieli Anglicy, Irlandczycy i Włosi.
   Po II wojnie światowej Polska znalazła się w grupie państw komunistycznych silnie związanych z ZSRR. Od Europy Zachodniej byliśmy oddzieleni tzw. żelazną kurtyną i przekraczanie granic państwowych stało się dla nas bardzo trudne. Mimo to sporo ludzi próbowało wyjeżdżać, często nielegalnie, i niektórym się to udawało. Natomiast do Europy Wschodniej, a nawet dalej za Ural wielu Polaków zostało wysłanych przymusowo – tuż po wojnie ówczesne władze komunistyczne w taki właśnie sposób postępowały ze swoimi przeciwnikami politycznymi.
   Dzisiaj nasze granice z państwami Unii Europejskiej są w pełni otwarte, co wpływa na wzrost emigracji zewnętrznej Polaków.

   R1VBz36DZ2GVk1

   Po wejściu Polski do Unii Europejskiej emigracja z Polski wzrosła skokowo i swoje apogeum osiągnęła w 2006 roku

   Od 1989 roku, czyli po upadku komunizmukomunizmu, wraz z którym zniknęła żelazna kurtyna, liczba polskich emigrantów utrzymywała się na poziomie 20–25 tys. rocznie. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nastąpiło dalsze otwarcie granic i wyjazdy do Europy Zachodniej stały się bardzo łatwe, co przyczyniło się do dwukrotnego wzrostu liczby emigrantów. Polacy niemal masowo wyjeżdżali do lepiej płatnej pracy najpierw głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a później w Niemczech. Ta fala wyjazdów trwała kilka lat, po czym poziom emigracji wrócił do poprzedniego stanu.
   Jeśli zaś chodzi o imigrację do Polski, to stopniowo się ona zwiększa. Przyjeżdża do nas coraz więcej obcokrajowców do pracy. Przy czym wyróżnić tu można dwie zupełnie odmienne grupy imigrantów:

   • wysoko wykwalifikowani specjaliści i kadra zarządzająca renomowanych firm światowych działających w Polsce – z Europy Zachodniej, USA, Japonii, Korei Południowej, Chin;

   • niewykwalifikowana tania siła robocza do prostych prac, np. w rolnictwie czy budownictwie – z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Wietnamu (często jest to imigracja nielegalna).

    RpnbUVNC1H4OR1

    Główne kierunki i wielkości migracji z Polski i do Polski

   Polecenie 3

   Na ilustracji powyżej odczytaj nazwy krajów, z którymi Polska ma duży ruch migracyjny. Wyjaśnij, dlaczego są to akurat te kraje. Zwróć szczególną uwagę na państwa, z którymi utrzymujemy ruch „jednokierunkowy”, tj. zdecydowanie przeważają w nim imigranci lub emigranci.

   Emigruje ludność z całej Polski, głównie na zachód Europy, by pracować za większe pieniądze i tym samym poprawić warunki życiowe. Najwięcej ludzi wyjeżdża z Opolszczyzny, gdzie mamy skupisko osób z niemieckimi korzeniami. Po całkowitym otwarciu granic wielu z nich chętnie przenosiło się do swoich rodzin i znajomych w Niemczech. Często z podobnych względów wyjeżdżają mieszkańcy województw: śląskiego, pomorskiego, kujawsko‑pomorskiego i warmińsko‑mazurskiego. W województwie lubuskim wyjazdy są ułatwione ze względu na bliskość granicy.
   Najwięcej imigrantów zagranicznych przyjmują dynamicznie rozwijające się województwa na zachodzie Polski – dolnośląskie i wielkopolskie. Lokowanych jest tam wiele firm europejskich, wraz z którymi przenoszą się ich wysoko wykwalifikowani pracownicy z rodzinami. Z kolei w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim i w sąsiednich mających charakter rolniczy dominują imigranci zza wschodniej granicy. Wyjątkami są tu Warszawa i Kraków, do których to miast przybywają również imigranci z innych części Europy i świata.

   Polecenie 4

   Odczytaj z mapy wartość salda migracji krajowych i zagranicznych w twoim województwie. Wyjaśnij, dlaczego wartość ta jest ujemna lub dodatnia.

   R1WrL9QDYN43l1
   iDRLz93pmr_d5e357

   Skutki migracji są zupełnie odmienne dla krajów, z których ludność emigruje, i dla krajów docelowych.
   W krajach emigracyjnych obserwuje się:

   1. zmniejszenie liczby ludności;

   2. przyspieszony proces starzenia się społeczeństwa ze względu na odpływ ludzi młodych;

   3. problemy społeczne wynikające z rozdzielenia rodzin;

   4. zagrożenie dla wypłacalności systemu emerytalnego;

   5. brak zwrotu nakładów poniesionych na edukację ludności, która opuściła kraj;

   6. odciążenie rynku pracy (więcej wolnych miejsc pracy);

   7. ekstensywny rozwójekstensywny rozwój niektórych branż gospodarki spowodowany trudnościami w znalezieniu fachowców;

   8. podniesienie płac w deficytowych zawodach w związku z brakiem konkurencji ze strony pracowników;

   9. wzrost wpływów z zagranicznego ruchu osób, towarów i usług;

   10. wzrost wpływów finansowych z przesyłanych środków do kraju od emigrantów;

   11. ewentualne korzyści po powrocie emigrantów do kraju (reemigracjireemigracji).

   W krajach imigracyjnych należy się spodziewać:

   1. wzrostu liczby ludności;

   2. zmniejszenia deficytu siły roboczej, zwłaszcza w najgorzej opłacanych zawodach;

   3. konkurencji miejscowych z obcymi na lokalnych rynkach pracy;

   4. wzrostu gospodarczego;

   5. rozwarstwienia społecznego w miastach i powstawania dzielnic imigrantów;

   6. krzewienia kultury, religii, obyczajów i innych zachowań typowych dla kraju pochodzenia imigrantów;

   7. konfliktów i patologicznych zjawisk społecznych.

   Polecenie 5

   Wśród powyższych skutków migracji zagranicznych wskaż te pozytywne i negatywne.

   Rj2XDi8XfbQ7w1

   Skutkiem napływu migrantów do Polski może być mieszanie się różnych kultur; na zdjęciu wietnamskie restauracje w Szczecinie

   iDRLz93pmr_d5e449

   Jednym ze skutków migracji zagranicznych jest występowanie mniejszości narodowychmniejszości narodowych, czyli grup ludzi o narodowości innej niż narodowość dominująca w danym kraju. Szczególnie liczne mniejszości są m. w państwach przyjmujących dużo imigrantów. Mniejszości narodowe mogą być też skutkiem zmian granic państwowych, podziałów i jednoczenia krajów oraz innych zmian na mapie politycznej.
   W wyniku emigracji historycznych i współczesnych Polacy osiedlili się niemal we wszystkich krajach świata. Określa się ich mianem PoloniiPolonii, np. Polonia amerykańska (w USA), Polonia brytyjska, Polonia niemiecka itp.

   RGLgOq49JW33o1

   Mało jest państw, w których Polacy nie mieszkają

   Najwięcej ludności polskiego pochodzenia poza naszym krajem mieszka w Stanach Zjednoczonych – ok. 10 mln. Są to zarówno potomkowie dawnych imigrantów z przełomu XIX i XX wieku, jak i współcześni imigranci z ostatnich kilkudziesięciu lat. Głównym skupiskiem Polonii amerykańskiej jest Chicago, gdzie mieszka ponad 1 mln Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia, m. w dzielnicy potocznie zwanej Jackowo. W innych wielkich miastach USA nasi rodacy również skupili się w „swoich” dzielnicach, np. w Greenpoint na nowojorskim Brooklynie.
   Na świecie poza Stanami Zjednoczonymi większe grupy Polaków osiedliły się w kilku dużych krajach – Kanadzie, Brazylii, Argentynie i Australii. Liczna Polonia zamieszkuje też oczywiście kraje europejskie. Ze względu na bliskość i wynikające z niej historyczne powiązania ludnościowe najwięcej osób z polskimi korzeniami mieszka w Niemczech. Także w pozostałych krajach sąsiedzkich jest wiele osób polskiego pochodzenia, ale Niemcy są krajem zdecydowanie najbogatszym i dlatego tak bardzo przyciągają imigrantów.

   Polecenie 6

   Z legendy mapy powyżej odczytaj nazwy państw, w których Polonia jest najliczniejsza. Dowiedz się, np. z Internetu, dlaczego tak liczna jest Polonia brytyjska i francuska.

   Mniejszości narodowe zamieszkują również Polskę. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku w naszym kraju żyło blisko 680 tys. osób deklarujących na pierwszym miejscu narodowość inną niż polska (trzeba pamiętać, że oficjalne statystyki nie odzwierciedlają do końca stanu rzeczywistego i członków niektórych mniejszości, np. ukraińskiej czy wietnamskiej, może być dużo więcej). Stanowi to ok. 1, 76% ogółu ludności. Najwięcej jest Ślązaków – taką narodowość deklaruje ponad 435 tys. mieszkańców naszego kraju. Nie można ich jednak uznać za mniejszość narodową według ogólnie przyjętych kryteriów, ponieważ nie ma na świecie państwa, w którym stanowiliby oni większość. Ślązacy, podobnie jak Kaszubi czy Górale, to zgodnie z prawem polskim grupa etnograficzna mająca specyficzne cechy (język, obyczaje, stroje) odróżniające ją od innych mieszkańców Polski. W naszym kraju wyróżnia się jeszcze mniejszości etniczne, które charakteryzują się odrębnym pochodzeniem, kulturą, często językiem i religią. Należą do nich Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy.

   Deklarowana przynależność narodowa mieszkańców Polski podczas Narodowego Spisu Powszechnego

   Ludność Polski w 2011 roku

   Ogółem

   38 511 824

   Narodowość polska

   37 310 341

   Narodowość inna niż polska

   679 613

   w tym: śląska

   435 750

   niemiecka

   74 464

   ukraińska

   38 387

   białoruska

   36 399

   kaszubska

   17 746

   romska

   12 560

   rosyjska

   8 203

   łemkowska

   7 086

   litewska

   5 599

   wietnamska

   3 585

   ormiańska

   2 971

   żydowska

   2 488

   słowacka

   2 294

   włoska

   1 690

   angielska

   1 560

   francuska

   1 506

   czeska

   1 307

   amerykańska

   1 239

   grecka

   1 083

   holenderska

   860

   hiszpańska

   496

   kociewska

   19

   inna

   22 320

   Bez przynależności narodowo‑etnicznej

   399

   Narodowość nieustalona

   521 470

   Największe skupiska ludności innej narodowości występują na obszarach przygranicznych, zwłaszcza wschodnich. Wyjątek stanowi mniejszość niemiecka skupiająca się na Opolszczyźnie. Są to Niemcy oraz ich potomkowie, którzy nie opuścili Ziem Odzyskanych przez Polskę po II wojnie światowej. Natomiast współcześni imigranci osiedlają się u nas głównie w dużych miastach – w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku. Tam zazwyczaj mają pracę i to ona na ogół skłoniła ich do przyjazdu do Polski.

   Rf5aPvnaF1yvx1

   Polecenie 7

   Z mapy powyżej odczytaj, jakie mniejszości narodowe, etniczne i grupy etnograficzne zamieszkują w twoich okolicach. Z tabeli powyżej odczytaj, jaka jest ich liczebność.

   Polecenie 8

   Czy znasz kogoś należącego do mniejszości narodowej, etnicznej lub grupy etnograficznej? Jeśli tak, to dowiedz się od tej osoby, jakie ciekawe obyczaje kulturowe odróżniają ich od innych mieszkańców Polski. Jeśli nie znasz nikogo takiego, to spróbuj poznać.

   iDRLz93pmr_d5e525
   • Główną przyczyną współczesnych migracji mieszkańców Polski są względy ekonomiczne.

   • Do niedawna w Polsce przeważał kierunek migracji wewnętrznych ze wsi do miast. Obecnie coraz więcej mieszkańców miast przenosi się na przyległe tereny wiejskie.

   • Zagraniczna emigracja Polaków skierowana jest głównie do Europy Zachodniej, a zwłaszcza do Niemiec i Wielkiej Brytanii.

   • Skutkiem emigracji zagranicznej jest u nas m. ubytek ludności młodej i pracowników wykwalifikowanych.

   • Imigracja do Polski od lat 90. XX wieku systematycznie rośnie, ale wciąż jest stosunkowo mała.

   • Skutkiem imigracji jest u nas zwiększona konkurencja na rynku pracy, zwłaszcza tej najniżej płatnej.

   • Mniejszości narodowe mogą się utworzyć w wyniku migracji ludności lub zmian granic państwowych.

   • Poza naszym krajem żyje ponad 20 mln osób polskiego pochodzenia. Mniejszości narodowe w Polsce liczą łącznie kilkaset tysięcy osób.

   Praca domowa

   Polecenie 9. 1

   Grupowa:
   Ułóżcie pytania do ankiety, które pozwolą wam określić kierunki oraz przyczyny i skutki migracji ludności w waszym regionie. Można też dodać pytania dotyczące przynależności narodowościowej. Niech każdy uczeń przeprowadzi ankietę na 5 osobach. Następnie podliczcie odpowiedzi na poszczególne pytania i wyciągnijcie odpowiednie wnioski.

   Polecenie 9. 2

   Indywidualna:
   Korzystając z programu liczącego (np. MS Excel czy OpenOffice Calc), oblicz brakujące wartości w tabeli poniżej.
   Za pomocą odpowiednio dobranych wykresów, diagramów, schematów lub innych rysunków przedstaw graficznie dane dotyczące migracji w twoim województwie. Uwzględnij główne kierunki migracji. Dodaj też opis wyjaśniający przyczyny i skutki tych migracji.

   Migracje ludności województw w 2012 roku

   Ludność
   [mln]

   Migracje krajowe

   Migracje zagraniczne

   Migracje ogółem

   imigranci

   emigranci

   saldo

   imigranci

   emigranci

   saldo

   imigranci

   emigranci

   saldo

   [liczba]

   [‰]

   [liczba]

   [‰]

   [liczba]

   [‰]

   POLSKA

   38, 536

   395 278

   395 278

   ..........

   ..........

   14 583

   21 200

   -6 617

   -0, 17

   409 861

   416 478

   -6 617

   -0, 17

   Dolnośląskie

   2, 916

   33 835

   32 100

   ..........

   ..........

   1 589

   2 384

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Kujawsko‑Pomorskie

   2, 097

   21 687

   23 215

   ..........

   ..........

   478

   956

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Lubelskie

   2, 169

   18 984

   24 002

   ..........

   ..........

   351

   505

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Lubuskie

   1, 023

   12 448

   12 889

   ..........

   ..........

   547

   728

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Łódzkie

   2, 529

   21 415

   23 058

   ..........

   ..........

   473

   658

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Małopolskie

   3, 350

   30 029

   26 675

   ..........

   ..........

   1 831

   1 608

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Mazowieckie

   5, 294

   64 656

   51 854

   ..........

   ..........

   1 371

   886

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Opolskie

   1, 012

   9 969

   10 406

   ..........

   ..........

   561

   2 297

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Podkarpackie

   2, 129

   17 216

   19 163

   ..........

   ..........

   940

   940

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Podlaskie

   1, 200

   11 309

   13 054

   ..........

   ..........

   467

   530

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Pomorskie

   2, 287

   27 255

   24 818

   ..........

   ..........

   1 288

   1 774

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Śląskie

   4, 621

   42 049

   45 347

   ..........

   ..........

   2 068

   4 672

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Świętokrzyskie

   1, 276

   9 981

   12 161

   ..........

   ..........

   354

   302

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Warmińsko‑Mazurskie

   1, 452

   15 124

   17 537

   ..........

   ..........

   707

   881

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Wielkopolskie

   3, 459

   40 144

   38 783

   ..........

   ..........

   711

   1 438

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   Zachodniopomorskie

   1, 722

   19 177

   20 216

   ..........

   ..........

   847

   641

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   ..........

   iDRLz93pmr_d5e610
   akcja „Wisła”

   akcja „Wisła”

   wojskowa operacja pacyfikacyjna przeciwko Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w latach 1947–1950; jednocześnie akcja przesiedleńcza z terenów południowo‑wschodniej Polski, głównie na tzw. Ziemie Odzyskane, która objęła m. Ukraińców, Łemków, Bojków, Dolinian, a także mieszane rodziny polsko‑ukraińskie

   deportacja

   deportacja

   przymusowe odesłanie ludności niepożądanej poza granice kraju

   ekstensywny rozwój gospodarczy

   ekstensywny rozwój gospodarczy

   powolny i jedynie ilościowy wzrost produkcji, brak zmian jakościowych, np. unowocześnienia produktu i procesu wytwarzania, zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów produkcji

   komunizm

   komunizm

   utopijna ideologia polityczno‑społeczno‑gospodarcza nastawiona na tworzenie społeczeństw, w których panowałyby wspólna własność środków produkcji i brak różnic klasowych

   mniejszość narodowa

   mniejszość narodowa

   grupa ludzi o narodowości innej niż narodowość główna w danym kraju

   Polonia

   Polonia

   polska mniejszość narodowa poza granicami kraju

   reemigracja

   reemigracja

   powrót do pierwotnego miejsca pobytu

   repatriacja

   repatriacja

   powrót do ojczyzny po dłuższym przymusowym pobycie za granicą

   iDRLz93pmr_d5e763

   Ćwiczenie 1

   RFBVQiRvGvPfr1
   zadanie interaktywne

   Połącz podane przykłady migracji z ich rodzajami.

   migracja swobodna długookresowa, migracja wymuszona długookresowa, migracja swobodna krótkookresowa, migracja wymuszona krótkookresowa

   wyjazd do pracy w Australii 
   wyjazd ze względu na dożywotni zakaz pobytu w danym krajuwyjazd na staż do Wielkiej Brytaniiekstradycja w celu odbycia półrocznej kary więzienia

   Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

   Ćwiczenie 2

   RaXm4IuMBKtN41
   zadanie interaktywne

   Wskaż kierunek migracji wewnętrznych, który dominował w Polsce po II wojnie światowej.

   • ze wsi do miasta
   • z miasta do miastaz miasta na wieśze wsi do wsi

   Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

   Ćwiczenie 3

   R1H3H3ot6XVeh1
   zadanie interaktywne

   Wskaż kierunek migracji wewnętrznych, który przeważa w Polsce obecnie.

   z dużych miast na pobliskie tereny wiejskiez dużych miast do małych miastz małych miast na tereny wiejskieze wsi do małych miast

   Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

   Ćwiczenie 4

   R1DXzTqV2kj3h1
   zadanie interaktywne

   Wskaż kraje, do których Polacy emigrują z przyczyn ekonomicznych.

   HolandiaIrlandiaNiemcyNorwegiaWielka BrytaniaBiałoruśRosjaUkraina

   Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

   Ćwiczenie 5

   RTvSvYaeQmdPH1
   zadanie interaktywne

   Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

   Ćwiczenie 6

   Ra5xJudw3Jr2g1
   zadanie interaktywne

   Przypisz wymienione skutki migracji zagranicznych do odpowiednich kategorii krajów.

   zmniejszenie liczby ludności, powstawanie mniejszości narodowych, wzrost konkurencji na rynku pracy, zwiększenie liczby ludności, odpływ ludzi młodych, konflikty na tle narodowościowym, brak rąk do pracy, starzenie się społeczeństwakraje emigracyjnekraje imigracyjne

   Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

   Ćwiczenie 7

   Rky4lw5BcQPSd1
   zadanie interaktywne

   Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe.

   PrawdaFałszPoza Polską najwięcej Polaków mieszka w USA.□ Polonia to polska mniejszość narodowa w innych krajach.W Europie najliczniejsza jest Polonia niemiecka.W Polsce najliczniejszą mniejszością narodową są Rosjanie.Ślązacy i Kaszubi to grupy etnograficzne.

   Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

   Na podstawie danych z tabeli wskaż lata, w których mieliśmy w Polsce dodatnie saldo migracji zagranicznych.

   Liczba imigrantów i emigrantów w Polsce w latach 1951–1955

   ROK

   Liczba IMIGRANTÓW
   [tys. ]

   Liczba EMIGRANTÓW
   [tys. ]

   1951

   3, 4

   7, 8

   1952

   3, 7

   1, 6

   1953

   2, 0

   2, 8

   1954

   2, 8

   3, 8

   1955

   4, 7

   1, 9

   Ćwiczenie 8. 1

   RKViDAhW4iBWM1
   zadanie interaktywne19521955195119531954

   Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

   Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

   Wersja 1 interfejsu API usługi Learning Manager jest przestarzała. Interfejsy API w wersji 1 przestaną działać 28 lutego 2021 r. Zalecamy korzystanie z usługi Learning Manager przy użyciu interfejsów API w wersji 2.

   Usługa Adobe Learning Manager jest opartym na w chmurze, samoobsługowym, zorientowanym na uczniów rozwiązaniem do zarządzania nauczaniem. Klienci mogą uzyskać programowy dostęp do zasobów usługi Learning Manager za pomocą interfejsu API usługi w celu zintegrowania tych zasobów z innymi aplikacjami w przedsiębiorstwie. Interfejs API pozwala też partnerom firmy Adobe na rozszerzanie usługi Learning Manager przez dodawanie funkcji lub integrację z innymi aplikacjami czy usługami.

   Korzystając z interfejsu API usługi Learning Manager, programiści mogą tworzyć aplikacje autonomiczne, które zwiększają funkcjonalność środowiska Learning Manager, a nawet integrują tę usługę z innymi aplikacjami przedsiębiorstwa w konkretnych procesach. Można opracować aplikację internetową, klienta na komputer lub aplikację mobilną przy użyciu dowolnej technologii. Programiści mogą uzyskać dostęp do danych aplikacji z poziomu usługi Learning Manager. Wdrożenie tworzonej aplikacji ma miejsce poza platformą Learning Manager. Programista ma pełną kontrolę nad cyklem rozwoju oprogramowania w miarę rozwoju aplikacji. Zazwyczaj aplikacje są programowane w organizacji klienta do stosowania z kontem Learning Manager i są traktowane jako prywatne dla tej konkretnej organizacji klienta. Partnerzy firmy Adobe mogą również tworzyć aplikacje oparte na interfejsie API usługi Learning Manager, z których może korzystać wielu klientów tej usługi.

   Interfejs API usługi Learning Manager

   Interfejs API usługi Learning Manager opiera się na zasadach REST i eksponuje kluczowe elementy modelu obiektowego platformy programistom aplikacji przez protokół HTTP. Przed zapoznaniem się z informacjami szczegółowymi dotyczącymi punktów końcowych interfejsu API i metod HTTP programiści mogą zaznajomić się z różnymi obiektami usługi Learning Manager, ich atrybutami i wzajemnymi powiązaniami. Gdy modele zostaną dobrze zrozumiane, przydatne będzie zapoznanie się ze strukturą żądań i odpowiedzi interfejsu API oraz terminami programistycznymi, których używamy ogólnie w całym interfejsie.

   Szczegółowe informacje na temat punktów końcowych i metod interfejsu API znajdują się w dokumentacji interfejsu API usługi Learning Manager.

   Podczas pisania aplikacji, która tworzy wywołania interfejsu API do usługi Learning Manager, należy zarejestrować ją za pomocą aplikacji administratora ds. integracji. 

   Interfejsy API usługi Learning Manager stosują strukturę OAuth 2. 0 do uwierzytelniania i autoryzacji aplikacji klienckich. 

   Procedura

   1. Konfiguracja aplikacji

   Możesz skonfigurować swoją aplikację z identyfikatorem klienta i tajnym kluczem klienta, aby korzystać z odpowiednich punktów końcowych. Po zarejestrowaniu aplikacji można uzyskać dostęp do wartości clientId i clientSecret. Zapytanie GET w adresie URL powinno być używane w wyszukiwarce do uwierzytelniania użytkowników usługi Learning Manager za pomocą wstępnie skonfigurowanych kont, na przykład w oparciu o logowanie jednokrotne lub identyfikatory Adobe ID. 

   GET https://captivateprime. com/oauth/o/authorize? client_id=<Wprowadź identyfikator klienta>&redirect_uri=<Wprowadź URL przekierowania>&state=<Dowolny ciąg danych>&scope=<zakresy oddzielone przecinkami>&response_type=CODE.

   Po udanym uwierzytelnieniu przeglądarka przekierowuje do redirect_uri wspomnianego w powyższym adresie URL. Parametr kod jest dołączany wraz z przekierowaniem uri.

   2. Pobieranie odświeżonego tokena z kodu

   POST https://captivateprime. com/oauth/token Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

   Zawartość żądania typu POST:

   client_id:<identyfikator klienta>&client_secret:<klucz tajny klienta>&code:<kod z kroku 1>

   3.  Uzyskiwanie tokena dostępu dzięki odświeżonemu tokenowi

   Adres URL umożliwiający uzyskanie tokena dostępu:

   POST https://learningmanager. com/oauth/token/refresh Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

   refresh_token:<odświezony token>

   Adres URL umożliwiający weryfikację informacji szczegółowych tokena dostępu

   GET https://learningmanager. com/oauth/token/check? access_token=<access_token>

   Adres URL umożliwiający weryfikację informacji szczegółowych tokena dostępu

   Bezklientowa aplikacja platformy edukacyjnej pobiera token odświeżania (refresh_token) przy pierwszym logowaniu. Następnie token odświeżania służy do generowania tokenu dostępu (access_token) dla aplikacji klienckich, co umożliwia tworzenie wywołań interfejsu API. Przy odtwarzaniu zawartości punkt końcowy OAuth służy do wygenerowania pliku cookie zarządzania odtwarzaniem. Obejmuje to wiele plików zawartości i wywołań interfejsu API związanych z plikami cookie. Plik cookie wygenerowany przez rozwiązanie OAuth jest ważny tak samo długo jak token dostępu — przez siedem dni. Po wygenerowaniu pliku cookie nie można go wyczyścić (inaczej niż w przypadku wylogowania się z aplikacji internetowej). Pliki cookie OAuth i aplikacji internetowej są innego rodzaju. Różne oprogramowanie nie rozpoznaje obu typów.

   Aby umożliwić wyczyszczenie pliku cookie, wprowadziliśmy nowy punkt końcowy. Wycofuje on token odświeżania, plik cookie lub plik cookie razem z tokenem odświeżania.

   SZCZEGÓŁY

   Punkt końcowyParametry zapytaniaTreść żądania
   POST oauth/o/revoke

   cookie=true|false

   Wskazuje potrzebę wycofania pliku cookie.

   refresh_token=true|false

   Wskazuje odświeżenie.

   Treść wymagana do wycofania tokenu odświeżania lub tego tokenu razem z plikiem cookie.

   {

   "Identyfikator klienta": <>,

   "Klucz tajny klienta": <>,

   "Odświeżanie tokena": <>

   }

   Treść wymagana do wycofania samego pliku cookie OAuth.

   "Token dostępu": <>

   Ograniczenia wykorzystania

   Token dostępu jest ważny przez siedem dni. Po jednym dniu należy wygenerować nowy token dostępu, odświeżając go. Jeśli wygenerujesz nowy token dostępu, odświeżając go, podczas gdy obecny token dostępu jest nadal ważny, token dostępu zostanie zwrócony. 

   Poniżej wyjaśniono niektóre z często używanych terminów w odniesieniu do interfejsu API usługi Learning Manager. 

   Parametr zawiera

   Programiści mają dostęp do jednego modelu obiektowego API, a także wielu modeli związanych z tym modelem. Aby uzyskać dostęp do kolejnych powiązanych modeli, należy zrozumieć związek każdego modelu z innymi modelami. Parametr zawiera umożliwia programistom dostęp do modeli zależnych. Można użyć przecinka jako separatora, aby uzyskać dostęp do wielu modeli. Przykładowe użycie i informacje szczegółowe dotyczące parametru zawiera znajdują się na tej stronie w sekcji przykładowego modelu API.

   Żądanie interfejsu API

   Żądania interfejsu API mogą być zgłaszane przez żądanie HTTP. W zależności od punktu końcowego i metody programista może wybrać pomiędzy różnymi czasownikami HTTP, takimi jak m. in. GET, PUT, POST, DELETE, PATCH. W przypadku niektórych żądań mogą być przekazywane parametry zapytania. Przy składaniu żądania o konkretny model danych użytkownik może również zażądać modeli pokrewnych opisanych w specyfikacjach API JSON. Struktura typowego żądania API została opisana w sekcji przykładowe wykorzystanie modelu.

   Odpowiedź API

   Gdy żądanie API jest składane przez klienta, zostanie uzyskany dokument SON zgodnie ze specyfikacją API JSON. Odpowiedź zawiera również kod stanu HTTP, który programista może zweryfikować w celu wykonania odpowiednich dalszych kroków w logice aplikacji. Struktura typowej odpowiedzi API opisana jest w sekcji przykładowe wykorzystanie modelu.

   Błędy

   Gdy żądanie API nie powiedzie się, pojawi się informacja o błędzie. Zwrócony w odpowiedzi kod stanu HTTP wskaże charakter błędu. Kody błędów są przedstawiane za pomocą numerów dla każdego modelu. Niektóre z częstych błędów występujących w interfejsie API, wskazujące na problemy z dostępem do protokołu HTTP, 200, 204, 400 i 404.

   Pola

   Atrybuty obiektu API i ich relacje nazywane są zbiorczo polami. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Struktura JSON interfejsu API. Pól można używać jako parametru podczas wywołań API w celu pobrania określonych atrybutów z modelu. W przypadku braku parametru Pola wywołanie API pobiera wszystkie dostępne atrybuty z modelu. W tym wywołaniu API fields[skill]=name zapewnia atrybut nazwy samego modelu umiejętności.

   https://captivateprime. com/primeapi/v2/users/{userId}/userSkills/{id}? include=skillLevel. skill&fields[skill]=name 

   Dzielenie na strony

   Czasami żądanie API skutkuje długą listą obiektów, które mają być przesłane w odpowiedzi. W takich przypadkach atrybut dzielenia na strony umożliwia programiście pobieranie wyników kolejno na wielu stronach, gdzie każda strona zawiera szereg rekordów. Atrybut dzielenia na strony w usłudze Learning Manager umożliwia ustawienie maksymalnej ilości danych wyświetlanych na stronie. Można również określić zakres rekordów, które mają zostać wyświetlone na stronie. 

   Sortowanie

   W modelach API sortowanie jest dozwolone. W oparciu o model, wybierz typ sortowania, który ma być zastosowany dla wyników. Wyniki mogą być sortowane w kolejności rosnącej lub malejącej. Jeśli na przykład podasz wartość sort=name, nazwy zostaną posortowane alfabetycznie w kolejności od A do Z. Jeśli podasz wartość sort=-name nazwy zostaną posortowane alfabetycznie w kolejności od Z do A. org/format/#fetching-sorting" target="_blank">Specyfikacja struktury JSON interfejsu API.

   Wykorzystanie interfejsu API

   Rozważmy przypadek, w którym programista chce uzyskać nazwę umiejętności, maksymalną liczbę punktów przypisanych do poziomu umiejętności oraz punkty zdobyte przez ucznia w ramach tej umiejętności.

   Model userSkill (Umiejętności użytkownika) w interfejsu API usługi Learning Manager składa się z atrybutów domyślnych, takich jak id, type, dateAchieved, dateCreated, pointsEarned. Gdy programista używa metody GET do pozyskania informacji o modelu userSkill, bieżące dane dotyczące atrybutów domyślnych są wyświetlane. 

   Jednak w tym scenariuszu programista chce uzyskać nazwę umiejętności i punkty poziomu umiejętności dla użytkownika. Interfejs API usługi Learning Manager umożliwia dostęp do tych powiązanych informacji za pomocą pól relacji i parametru Zawiera. Modele skojarzone dla userSkill są uzyskiwane ze znacznika relacji. Informacje szczegółowe każdego skojarzonego modelu można uzyskać przez wywołanie tych modeli wraz z userSkill. Aby uzyskać te informacje, użyj parametru zawiera z wartościami oddzielonymi kropką dla każdego ze skojarzonych modeli. Można użyć przecinka jako separatora, aby zażądać innego modelu, takiego jak np. użytkownik include=skillLevel. skill, course

   Wywołanie API

   https://captivateprime. skill&fields[skill]=name&fields[skillLevel]=maxCredits&fields[userSkill]=pointsEarned

   Wartość dla userId może wynosić np. 746783 a dla userSkills id: 746783_4426_1. 

   Odpowiedź na wywołanie API

   {&quot;links&quot;: {&quot;self&quot;: &quot;https://captivateprime. com/primeapi/v2/users/746783/userSkills/746783_4426_1? include=skillLevel. skill&fields[userSkill]=pointsEarned&fields[skillLevel]=maxCredits&fields[skill]=name&quot;},&quot;data&quot;: {&quot;id&quot;: &quot;746783_4426_1&quot;,&quot;type&quot;: &quot;userSkill&quot;,&quot;attributes&quot;: {&quot;pointsEarned&quot;: 5},&quot;links&quot;: {&quot;self&quot;: &quot;https://captivateprime. com/primeapi/v2/users/746783/userSkills/746783_4426_1&quot;}},&quot;included&quot;: [{&quot;id&quot;: &quot;4426&quot;,&quot;type&quot;: &quot;skill&quot;,&quot;attributes&quot;: {&quot;name&quot;: &quot;Java&quot;},&quot;links&quot;: {&quot;self&quot;: &quot;https://captivateprime. com/primeapi/v2/skills/4426&quot;}},&quot;id&quot;: &quot;4426_1&quot;,&quot;type&quot;: &quot;skillLevel&quot;,&quot;attributes&quot;: {&quot;maxCredits&quot;: 10}}]}

   Modele usługi Learning Manager

   Interfejs API usługi Learning Manager umożliwia programistom dostęp do obiektów usługi jako zasobów RESTful. Oznacza to, że każdy punkt końcowy API reprezentuje zasób (zazwyczaj element obiektu, taki jak Odznaka lub zbiór takich elementów). Następnie programiści używają czasowników HTTP, takich jak PUT, GET, POST i DELETE do wykonywania operacji CRUD na tych obiektach (kolekcjach).

   Poniższy diagram przedstawia różne elementy modelu obiektowego Learning Manager w wersji 1 interfejsu API.

   Model obiektowy API V1

   Lp.

   Obiekt usługi Learning Manager

   Opis

   1.

   user

   Użytkownik jest kluczowym modelem w usłudze Learning Manager. Użytkownicy są zazwyczaj uczniami z organizacji lub spoza niej, którzy korzystają z elementów edukacyjnych. Mogą oni jednak odgrywać inne role, takie jak autor czy przełożony. Identyfikator użytkownika, typ, adres e-mail to niektóre z atrybutów inline. 

   2.

   course

   Kurs to jeden z elementów edukacyjnych obsługiwanych w usłudze Learning Manager, który składa się z co najmniej jednego modułu. 

   3.

   module

   Moduły są składowymi elementów edukacyjnych w usłudze Learning Manager. Istnieją cztery typy modułów: klasa, klasa wirtualna, aktywność i moduł realizowany w tempie uczestnika. Użyj tego modelu modułu, aby uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich modułach na koncie. 

   4.

   certification

   Certyfikacja jest przyznawana uczniom na podstawie pomyślnego ukończenia kursów. Przed skorzystaniem z certyfikacji aplikacja musi zawierać kursy. 

   5.

   learning program

   Programy edukacyjne to kursy pozwalające uczniom osiągnąć określone wymagania. Zazwyczaj programy są wykorzystywane do realizacji celów edukacyjnych obejmujących poszczególne kursy. 

   6.

   badge

   Odznaka to znak osiągnięć, który uczniowie otrzymują, gdy osiągną określone cele w miarę postępów w nauce. 

   7.

   skill

   Model umiejętności składa się z poziomów i punktów. Umiejętności mogą być nabywane przez uczniów po ukończeniu odpowiedniego kursu. 

   8.

   certificationEnrollment

   Model ten zawiera szczegółowe informacje o rejestracji użytkownika na certyfikację.

   9.

   courseEnrollment

   Model ten zawiera szczegółowe informacje o rejestracji użytkownika na kurs. 

   10.

   courseInstance

   Kurs może mieć jeden lub wiele elementów. Można wybrać element kursu.

   11.

   courseSkill

   Model ten określa postęp dla umiejętności osiągany przez ukończenie kursu.

   12.

   courseModule

   Model ten określa, w jaki sposób moduł jest zawarty w kursie, np. czy jest używany do testów wstępnych czy do tworzenia zawartości.

   13.

   learningProgramInstance

   Program edukacyjny może składać się z wielu elementów o cechach programu edukacyjnego lub z elementów niestandardowych. 

   14.

   job aid

   Materiały pomocnicze to zawartość szkoleniowa dostępna dla uczniów bez konieczności rejestracji czy ukończenia kursu. Można uzyskać zaktualizowaną datę, stan, informacje o identyfikatorze wraz z powiązanymi z nimi modelami, takimi jak wersja materiału pomocniczego, autorzy i poziom umiejętności. 

   15.

   jobAidVersion

   Materiały pomocnicze mogą być dostępne w jednej lub wielu wersjach, co wynika z liczby aktualizacji dokumentu. Model ten zawiera szczegółowe informacje na temat wersji materiału pomocniczego. 

   16.

   learningProgramInstanceEnrollment

   Program edukacyjny składa się z co najmniej jednego elementu. Uczniowie mogą zapisać się do elementu programu samodzielnie lub mogą zostać przypisani przez administratora. Model ten zawiera szczegółowe informacje o rejestracji użytkownika na element programu edukacyjnego. 

   17.

   moduleVersion

   Moduł może mieć jedną wersję lub wiele wersji w oparciu o liczbę aktualizacji. Użyj tego modelu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wersji modułu. 

   18.

   skillLevel

   Poziom umiejętności składa się z co najmniej jednego kursu, który należy ukończyć w celu zdobycia poziomu i punktów. 

   19.

   userBadge

   Ten element odnosi się do odznaki danego użytkownika. Zawiera informacje, takie jak data uzyskania odznaki czy URL ACS. 

   20.

   userSkill

   UserSkill wskazuje, ile z jednego poziomu umiejętności osiągnął jeden użytkownik.

   Poniżej przedstawiono różne elementy diagramu klasy usługi Learning Manager w wersji 2 interfejsu API.

   Diagram klasy API V2
   Obiekt usługi Learning ManagerOpis accountZawiera informacje dotyczące klienta systemu Prime. badge Odznaka to znak osiągnięć, który uczniowie otrzymują, gdy osiągną określone cele w miarę postępów w nauce. 
   catalog W aplikacji Captivate Prime katalog jest zbiorem elementów edukacyjnych. user Użytkownik jest kluczowym modelem w usłudze Learning Manager. Identyfikator użytkownika, typ, adres e-mail to niektóre z atrybutów inline.  resourceUżywany do modelowania każdego zasobu zawartości, który moduł stara się zawrzeć. Wszystkie zasoby znajdujące się w loResource są równoważne pod względem celu nauczania, ale różnią się od siebie pod względem sposobu dostarczania lub lokalizacji zawartości.
   userNotificationModel ten zawiera informacje nt. powiadomień związane z uczniem.
   userSkillUserSkill wskazuje, ile z jednego poziomu umiejętności osiągnął jeden użytkownik.
   userBadgeTen element odnosi się do odznaki danego użytkownika. Zawiera informacje, takie jak data uzyskania odznaki czy URL ACS. 
   skillModel umiejętności składa się z poziomów i punktów. Umiejętności mogą być nabywane przez uczniów po ukończeniu odpowiedniego kursu. 
   skillLevelPoziom umiejętności składa się z co najmniej jednego kursu, który należy ukończyć w celu zdobycia poziomu i punktów. 
   learningObjectElement edukacyjny jest elementem, do którego użytkownicy mogą się zapisać i dzięki któremu mogą się uczyć. Obecnie w usłudze Learning Manager istnieją cztery rodzaje elementów edukacyjnych: kurs, certyfikacja, program edukacyjny i materiały pomocnicze.
   learningObjectInstance
   Konkretny przykład elementu edukacyjnego.
   learningObjectResourceJest to odpowiednik (modułu) module. Kurs składa się z co najmniej jednego modułu. W systemie Prime moduł może być dostarczany na różne sposoby. Z tego względu loResource zasadniczo obejmuje wszystkie te równoważne zasoby.
   loResourceGrade
   Jest to wynik użytkownika realizującego określony zasób w kontekście elementu edukacyjnego, do którego jest zapisany. Zawiera informacje takie jak czas spędzony przez (użytkownika) user podczas korzystania z zasobu, procentowy postęp dokonany przez użytkownika, stan zaliczony/niezaliczony oraz wynik uzyskany przez użytkownika w powiązanym teście.
   calendar
   Kalendarz to lista zbliżających się kursów typu klasa lub klasa wirtualna, do których użytkownik może się zapisać.
   l1FeedbackInfo
   Informacje zwrotne L1 zawierają odpowiedzi udzielone przez ucznia na pytania związane z elementami edukacyjnymi. Zazwyczaj pytania te są zadawane po ukończeniu przez użytkownika elementu edukacyjnego, jeśli został on skonfigurowany tak, aby zbierać takie informacje zwrotne od uczniów.
   enrollment
   Zawiera informacje dotyczące przypisania konkretnego użytkownika do konkretnego elementu edukacyjnego.

   Proces opracowywania aplikacji

   Zaleca się, aby programista najpierw utworzył konto testowe w systemie Prime, aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich ról w ramach tego konta. Aby napisać aplikację, programista musi również utworzyć kilku użytkowników i kilka kursów oraz doprowadzić konto do odpowiedniego stanu, tak aby tworzona aplikacja miała dostęp do przykładowych danych.

   Tworzenie identyfikatora klienta i tajnego klucza

   1. Po zalogowaniu jako administrator ds. integracji kliknij opcję Aplikacje w lewym panelu.

   2. Kliknij opcję Rejestruj w prawym górnym rogu strony, aby zarejestrować informacje aplikacji. Zostanie wyświetlona strona Rejestracja. 

    Rejestracja nowej aplikacji

    Wypełnienie wszystkich pól na tej stronie jest obowiązkowe. 

    Nazwa aplikacji: Wprowadź nazwę aplikacji. Nie trzeba używać tej samej nazwy aplikacji, może to być dowolna nazwa.

    URL: Jeśli znasz dokładny adres URL, na którym znajduje się aplikacja, można zamieścić go w tym polu. Jeśli nie masz pewności, możesz podać adres URL swojej firmy. W tym miejscu należy podać poprawny adres URL.

    Domeny przekierowania: Wprowadź nazwę domeny aplikacji, do której ma nastąpić przekierowanie aplikacji Learning Manager po uwierzytelnieniu OAuth. Możesz wymienić tutaj wiele adresów URL, które muszą być ważne, np. : http://google. com czy http://yahoo. com.

    Opis: Wprowadź krótki opis aplikacji. 

    Zakresy: Wybierz jedną z czterech dostępnych opcji, aby określić zakres aplikacji. Punkt końcowy interfejsu API usługi Learning Manager jest dostępny dla aplikacji zgodnie z tym wyborem. Jeśli na przykład wybrano opcję Dostęp do odczytu w roli ucznia, wszystkie punkty końcowe interfejsu API ucznia są dostępne tylko do odczytu.

    Dotyczy tylko tego konta?  
    Tak — jeśli wybierzesz opcję Tak, aplikacja nie będzie widoczna dla administratorów innych kont.
    Nie — jeśli wybierzesz opcję Nie, administratorzy innych kont również będą mogli uzyskać dostęp do tej aplikacji, ale muszą w tym celu użyć identyfikatora aplikacji. Identyfikator aplikacji jest generowany i wyświetlany w trybie edycji aplikacji Learning Manager.

    Jeśli podczas rejestracji aplikacji jako zakres wybierzesz opcję Dostęp do odczytu i zapisu w roli administratora oraz opcję Dostęp do odczytu w roli administratora podczas tworzenia interfejsów API, nadal możesz mieć dostęp do zapisu dla aplikacji, ponieważ zakres rejestracji aplikacji zastępuje działania związane z tworzeniem.

    Kliknij opcję Rejestruj w prawym górnym rogu po wypełnieniu informacji na stronie rejestracji.

   Rozwój i testowanie aplikacji

   Interfejs API usługi Learning Manager może być używany przez programistę do budowania dowolnych aplikacji. Programiści muszą upewnić się, że ich konta składają się z ważnych użytkowników i kursów. Programiści mogą tworzyć kilka fikcyjnych użytkowników i kursów oraz symulować aktywność na koncie testowym, tak aby przetestować działanie aplikacji.

   Zalecamy, aby administrator lub administrator ds. integracji konta produkcyjnego w usłudze Learning Manager wziął na siebie odpowiedzialność za udostępnianie aplikacji użytkownikom w ramach organizacji. Po przetestowaniu aplikacji i uznaniu jej za gotową do produkcji należy poinformować administratora konta produkcyjnego. Idealnie byłoby, gdyby administratorzy wygenerowali nowy identyfikator i tajny klucz klienta dla aplikacji w koncie produkcyjnym oraz by wykonali niezbędne kroki w celu bezpiecznego umieszczenia ich w aplikacji. Rzeczywista procedura wdrażania aplikacji różni się w zależności od przedsiębiorstwa. Administrator usługi Learning Manager w organizacji musi skorzystać z pomocy działu informatycznego w organizacji, aby ukończyć ten proces.

   Zatwierdzenie aplikacji zewnętrznej

   Można dodać aplikacje zewnętrzne, klikając przycisk Zatwierdź w prawym górnym rogu strony Aplikacje. Podaj identyfikator aplikacji zewnętrznej i kliknij opcję Zapisz.

   Dodawanie aplikacji zewnętrznej

   Często zadawane pytania

   1. Czy usługa Learning Manager umożliwia integrację z platformami handlu elektronicznego?

   Usługa Adobe Learning Manager nie integruje się z platformami handlu elektronicznego. Udostępniamy interfejsy API, przy użyciu których można tworzyć bezklientowe systemy zarządzania nauczaniem, w których można implementować funkcje handlu elektronicznego. 

Podręcznik migracji sprzętu Caldertech 02 31 650

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik migracji sprzętu Caldertech 02 31 650

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik migracji sprzętu Caldertech 02 31 650